• Quy chế đào tạo chính quy của trường ĐHBKHN năm 2018

  04/12/2018

  Ban hành quy chế đào tạo chính quy của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2018

  Chi tiết >>

 • Quy định về chuẩn trình độ và chuẩn tiếng anh đầu ra đối với sinh viên đại học hệ chính quy K62

  06/09/2017

  Sinh viên K62 hệ chính quy xem chuẩn trình độ và chuẩn đầu ra tiếng anh.

  Chi tiết >>

 • Quy định về chuẩn ngoại ngữ đầu ra đối với các chương trình đặc biệt, chất lượng cao

  08/03/2017

  Chuẩn ngoại ngữ đầu ra áp dụng cho sinh viên các chương trình đặc biệt và chất lượng cao

  Chi tiết >>

 • Quy định quy đổi kết quả học tập từ thang điểm 4 sang thang điểm 10

  03/10/2016

  Quy định quy đổi thang điểm 4 sang thang điểm 10

  Chi tiết >>

 • Quy định điểm liệt đối với điểm thành phần

  03/10/2016

  Quy định điểm liệt đối với điểm thành phần

  Chi tiết >>

 • Quy định về tiếng anh đối với sinh viên đại học chính quy năm 2014

  03/10/2016

  Quy định tiếng anh đối với sinh viên hệ đại học chính quy năm 2014

  Chi tiết >>

 • Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy 2014

  03/10/2016

  Quy chế đào tạo tín chỉ hệ đại học chính quy 2014

  Chi tiết >>

 • Giấy thanh toán ra trường

  03/05/2021

  Giấy thanh toán ra trường

  Chi tiết >>