Lịch tiếp nhận trở lại học từ kỳ hè năm 2023-2024 (20233) và kỳ 1 năm học 2024-2025 (20241)

Lịch tiếp nhận trở lại học từ kỳ hè năm 2023-2024 (20233) và kỳ 1 năm học 2024-2025 (20241)


Ban Đào tạo  tiếp nhận sinh viên vào học tiếp từ kỳ hè năm học 2023-2024 (20233) và kỳ 1 năm học 2024-2025 (20241)

như sau:

Sinh viên đào tạo theo tín chỉ (học cùng 63,64,65,66,67,68):

1/  Thời gian nhận hồ sơ: 

  • Vào học tiếp từ kỳ hè năm học 2023-2024 (20232): từ 15/04/2024 đến 01/07/2024
  • Vào học tiếp từ kỳ 1 năm học 2024-2025 (20241): từ 15/04/2024 đến 15/08/2024

- SV đăng ký lớp học trong đợt đăng ký điều chỉnh, online trên hệ thống đăng ký lớp.  ( không cần đăng ký học phần ).

2/  Hồ sơ gồm :

 + Đơn xin tiếp nhận trở lại học trong mục Sổ tay sinh viên (Mục 24) :http://ctt.hust.edu.vn (tại đây)

 + Nơi nhận đơn: bàn 6 Ban Đào tạo (C1-202A) gặp chuyên viên Nguyễn Kim Huệ

 Ghi chú :

Sinh viên làm thủ tục nhập học theo đúng lịch trên để kịp thời đăng ký lớp học cho kỳ hè năm học 2023-2024 (20233) và kỳ 1 năm học 2024-2025 (20241)

 

 Ngày  15  tháng 04 năm 2024

                                                                        BAN ĐÀO TẠO