Kế hoạch mở đăng ký lớp đợt 2023-2B

Kế hoạch mở đăng ký lớp đợt 2023-2B


Sinh viên chú ý thời gian mở điều chỉnh đăng ký đợt B học kỳ 2023-2B
  • Bắt đầu từ ngày 09h00 ngày 09/04/2024 đến 16h00 ngày 16/04/2024.
Sinh viên có nhu cầu học các học phần mã lớp mở kỳ 2023-2B (từ tuần 34-42) có thể vào đăng ký thêm, chú ý sinh viên chỉ được đăng ký thêm học phần mở đăng ký, không thể điều chỉnh các học phần đã đăng ký thành công.
Sinh viên đăng ký trên trang đăng ký:
Sử dụng tài khoản: 
Tên đăng nhập là mã sinh viên
Mật khẩu là mật khẩu đăng nhập trang ctt-sis.hust.edu.vn
Thời khóa biểu các lớp mở đợt B xem tại đây

Ban Đào tạo