Lịch tiếp nhận trở lại học từ kỳ hè 20223 và học kỳ 1 năm 2023-2024 (20231)

Phòng Đào tạo  tiếp nhận sinh viên vào học tiếp từ kỳ hè 20223 và kỳ 1 năm học 2023-2024 (20231) như sau:

 Sinh viên đào tạo theo tín chỉ (học cùng K62,K63,64,65,66,67):

1/  Thời gian nhận hồ sơ: 
Vào học tiếp từ kỳ hè 20223: từ 17/05/2023 đến 24/07/2023.
Vào học tiếp từ kỳ 1 năm học 2023-2024 (20231): từ 17/05/2023 đến 14/08/2023

- SV đăng ký lớp học trong đợt đăng ký điều chỉnh , online trên trang http://dk-sis.hust.edu.vn  ( không cần đăng ký học phần ).

2/  Hồ sơ gồm :

  + Đơn xin tiếp nhận trở lại học trong mục Sổ tay sinh viên (Mục 24) :http://ctt.hust.edu.vn (tại đây)

 Nơi nhận đơn: bàn 6 phòng Đào tạo (C1-202A) gặp chuyên viên Nguyễn Kim Huệ

 Ghi chú :

Sinh viên làm thủ tục nhập học theo đúng lịch trên để kịp thời đăng ký lớp học cho kỳ hè 20223 hoặc kỳ 1 năm học 2023-2024 (20231)

 

 Ngày  17  tháng  05  năm 2023

                                                                        PHÒNG ĐÀO TẠO