LỊCH THI GIỮA KỲ - CUỐI KỲ HỌC KỲ 2022.2 -A-AB-B

LỊCH THI GIỮA KỲ - CUỐI KỲ HỌC KỲ 2022.2 -A-AB-B


Phòng Đào tạo thông báo lịch thi giữa kỳ - cuối học kỳ 20222 như sau:

(SV xem lịch thi cụ thể của từng sinh viên theo mã Sinh viên, mọi thắc mắc về lịch thi Tin học đại cương, sinh viên liên hệ với cô Nguyễn Thanh Nguyệt (nguyetnt@soict.hust.edu.vn))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chú ý: Sinh viên theo dõi thường xuyên thông báo này để cập nhật lịch.