Lịch thi giữ kỳ - cuối kỳ học kỳ 2022-1A-AB-B

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI GIỮA KỲ - CUỐI KỲ HỌC KỲ 2022 -1


 
(Mọi thắc mắc về lịch thi môn Tin học đại cương, sinh viên liên hệ với Trường Công nghệ thông tin và truyền thông)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(CHÚ Ý: Sinh viên theo dõi thông tin lịch thi thường xuyên trên thông báo này.)