Kế hoạch mở đăng ký lớp học kỳ 1 năm học 2022-2023


Kế hoạch đăng ký lớp học kỳ 1 năm học 2022-2023
cho các khóa K62-K66

 
Sinh viên các khoá K63 - K66 đăng ký lớp cho học kỳ 1 năm học 2022-2023 trực tuyến trên hệ SIS tại địa chỉ http://dk-sie.hust.edu.vn với các chương trình SIE http://dk-sis.hust.edu.vn/ với các chương trình khác. Sinh viên đăng nhập với tài khoản được cấp theo hướng dẫn dưới đây.

Tên đăng nhập: số sinh viên

Mật khẩu: Mật khẩu trang ctt-sis.hust.edu.vn

Hướng dẫn đăng lớp học sinh viên xem đây: CTT ĐHBKHN (hust.edu.vn)

(SV SIE xem tại đây: CTT ĐHBKHN (hust.edu.vn))

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

1. Đăng ký học tập:

Nhà trường sẽ đăng thời khóa biểu kỳ 1 trước khi đăng ký và update thường xuyên trên trang: 

Cổng thông tin sinh viên: CTT ĐHBKHN (hust.edu.vn)

Sinh viên có thể xem danh sách các mã lớp mở tại các địa chỉ web và facebook trên. Danh sách các lớp mở và số lượng sinh viên đăng ký sẽ được cập nhật 2 ngày/lần.

·         Danh sách lớp mở chương trình chuẩn, elitech tại đây (Cập nhật ngày 12.09.2022)

·         Danh sách lớp mở chương trình SIE tại đây (Cập nhật ngày 12.09.2022)

·        Danh sách lớp mở cho K67 xem tại đây (Cập nhật ngày 05.09.2022)

K63, K64, K65, K66: sinh viên tự đăng ký lớp từ 26/8/2022. Các lớp dành cho K67 sẽ mở cho các khóa khác đăng thêm từ 24/9/2022-30/9/2022.

Khối lượng đăng ký:

Sinh viên chương trình chuẩn: tối đa 24TC, tối thiểu 12T C.

Sinh viên chương trình ELITECH: tối đa 28 TC, tối thiểu 12TC

Với sinh viên bị cảnh cáo học tập hoặc chưa đạt chuẩn ngoại ngữ:

Sinh viên chương trình chuẩn: tối đa 14TC, tối thiểu 8T C.

Sinh viên chương trình ELITECH: tối đa 18 TC, tối thiểu 8TC

Chú ý: phòng Đào tạo xử lý cập nhật điểm TOEIC cho sinh viên vào 2 thời điểm: 25/8/2022 10/9/2022. Sinh viên chú ý cập nhật điểm trước các mốc thời gian này.
Danh sách các mã học phần tương đương:
DANH SÁCH CÁC MÃ HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI K62 XEM TẠI ĐÂY
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC THỂ CHẤT K62 XEM TẠI ĐÂY 

 
 STT
Mã HP cũ  Tên Môn Số TC Mã HP mới thay thế Tên môn Số TC
1 FL1016 English Speaking Skills 1 2(2-2-0-4) FL3011 Kỹ năng nói tiếng Anh I 2(2-1-0-4)
2 FL1017 English Listening Skills 1 2(2-2-0-4) FL3021 Kỹ năng nghe tiếng Anh I 2(2-1-0-4)
3 FL1018 English Reading Skills 1 2(2-2-0-4) FL3031 Kỹ năng đọc tiếng Anh I 2(2-1-0-4)
4 FL1019 English Writing Skills 1 2(2-2-0-4) FL3041 Kỹ năng viết tiếng Anh I 2(2-1-0-4)
5 FL1022 Integrated Skills 1 2(2-2-0-4) FL1118 English communication skills 2 2(2-1-0-4)
6 FL1026 English Speaking Skills 2 2(2-2-0-4) FL3012 Kỹ năng nói tiếng Anh II 2(2-1-0-4)
7 FL1027 English Listening Skills 2 2(2-2-0-4) FL3022 Kỹ năng nghe tiếng Anh II 3(2-2-0-6)
8 FL1028 English Reading Skills 2 2(2-2-0-4) FL3032 Kỹ năng đọc tiếng Anh II 3(2-2-0-6)
9 FL1029 English Writing Skills 2 2(2-2-0-4) FL3042 Kỹ năng viết tiếng Anh 2 3(2-1-0-6)
10 FL1031 Integrated Skills 2 2(2-2-0-4) FLE1101
hoặc 
FLE1204
Language Communication Skills 1 (kỳ 1) hoặc
Language Communication Skills 2 (kỳ 2)
4(2-2-0-8)
 

 

Học phần cũ Học phần thay thế tương đương  
Mã HP Tên học phần Thời lượng Mã HP Tên học phần Thời lượng  
MI1110 Giải tích I 4(3-2-0-8) MI1111 Giải tích I 4(3-2-0-8)  
MI1120 Giải tích II 3(2-2-0-6) MI1121 Giải tích II 3(2-2-0-6)  
MI1130 Giải tích III 3(2-2-0-6) MI1131 Giải tích III 3(2-2-0-6)  
MI1140 Đại số 4(3-2-0-8) MI1141 Đại số 4(3-2-0-8)  
SSH1170 Pháp luật đại cương 2(2-0-0-4) EM1170 Pháp luật đại cương 2(2-0-0-4)  
CH1010 Hoá học đại cương 3(2-1-1-6) CH1017 Hoá học 3(2-1-1-6)  
CH1011 Hóa học đại cương 2(2-1-0-4) CH1017 Hoá học 3(2-1-1-6)  
IT3541 Kỹ thuật lập trình 3(3-1-0-6) IT3040 Kỹ thuật lập trình 2(2-1-0-4)  
IT3600 Lập trình hướng đối tượng 3(3-0-1-6) IT3100 Lập trình hướng đối tượng 2(2-1-0-4)  
SSH1110 Những NLCB của CNML I 2(2-1-0-4) SSH1111 Triết học Mác - Lênin 3(2-1-0-6)  
SSH1120 Những NLCB của CNML II 3(2-1-0-6) SSH1121 + SSH1131 Kinh tế chính trị Mác - Lênin + Chủ nghĩa xã hội khoa học 2(2-0-0-4) + 2(2-0-0-4)  
SSH1050 Tư tưởng HCM 2(2-0-0-4) SSH1151 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2(2-0-0-4)  
 MIL1110   Đường lối quân sự  0(3-0-0-6)  MIL1210   Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam  0(3-0-0-6)  
MIL1120 Công tác quốc phòng-An ninh 0(3-0-0-6) MIL1210
 
MIL1220 
Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam
Công tác quốc phòng và an ninh
 
0(3-0-0-6)
0(2-0-0-4)
 
MIL1130 QS chung và KCT bắn súng AK 0(3-0-2-8)
MIL1230
MIL1240
Quân sự chung
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
0(1-0-1-4)
0(0-0-4-8)
 
                 
                             
 

2. Thời gian:

a. Thời gian đăng ký lớp cho các chương trình SIE: 16h 26/8/2022-14h 18/9/2022 (Mở điều chỉnh đăng ký 16h ngày 04/09/2022)

b. Thời gian đăng ký lớp cho các chương trình Elitech chuẩn chia làm 5 khoảng thời gian như sau:

Đăng LỚP

chương trình Elitech

Đăng LỚP

các chương trình chuẩn

Đăng điều chỉnh

chương trình Elitech

Đăng điều chỉnh

các chương trình chuẩn

Đăng THÊM

tất cả các chương trình

16h 26/8/2022

-14h 30/8/2022

16h 30/8/2022

-14h 4/9/2022

16h 4/9/2022

- 14h 7/9/2022

16h 7/9/2022

- 14h 14/9/2022

16h 14/9/2022

- 14h 20/9/2022

 

 

 

Hạn mở thêm lớp: 6/9

Dự kiến hủy/giữ: 16/9

Đăng ký lớp học: sinh viên đã đăng ký học phần cho học kỳ 1 (vào tuần 3-4 của học kỳ trước) sẽ được ưu tiên đăng ký lớp thời gian này; sinh viên không đăng ký học phần sẽ đăng ký lớp vào thời gian Đăng ký điều chỉnh.

Đăng ký điều chỉnh: tất cả các sinh viên sẽ được đăng ký lớp trong thời gian này.

Trong thời gian đăng ký lớpđăng ký điều chỉnh của các chương trình đại trà, phân công thời gian đăng ký cho các nhóm sinh viên của các chương trình chuẩn như sau:

0h-1h30 hoặc

12h-13h30

1h30 – 3h hoặc

13h30-15h

3h-4h30 hoặc

15h-16h30

4h30-6h hoặc

16h30-18h

6h-7h30 hoặc

18h-19h30

7h30-9h hoặc

19h30-21h

9h-10h30 hoặc

21h-22h30

10h30-12h hoặc

22h30-24h

K65

20200000-20203999

K65

20204000-hết

K66

20210000-2500

K66

20212501-5000

K66

20215001-hết

K62 về trước

K63

K64

Đăng ký thêm: vào các lớp đang có. Sinh viên có thể đăng ký thêm vào các lớp hiện có nhưng nhà trường sẽ không mở thêm lớp. Sinh viên đã đăng ký ở các lớp bị hủy cần chú ý đăng ký lại vào các lớp đang mở trong thời gian này.

Đăng ký thêm các lớp của K67: sinh viên đăng thêm vào các lớp học dành cho K67: 16h 24/9/2022 - 14h 30/9/2022. (thời gian dự kiến)

Thời điểm quan trọng:

-Hạn mở thêm lớp: 6/9/2022

-Thông báo lớp ít sinh viên: 16/9/2022

-Thông báo lớp hủy/giữ chính thức: 18/9/2022

-Kết thúc đăng các môn học không phải của K67: 20/9/2022

-Kết thúc đăng ký bổ sung cho các môn học dành cho K67: 30/9/2022.

3. Chú ý về quá trình đăng ký: 

Trong thời gian đăng ký, số lượng sinh viên truy nhập vào hệ thống rất lớn, rất dễ gây ra tắc nghẽn. Vì thế, đề nghị tất cả các sinh viên phối hợp để giảm thiểu tắc nghẽn và đăng ký dễ dàng. Đề nghị toàn bộ sinh viên:

-Xem danh sách lớp học và chọn sẵn lớp với lịch học thích hợp. Khi truy nhập vào hệ thống, đăng ký vào lớp đã chọn và thoát ra ngay sau khi đã đăng ký thành công (nhớ vào lại trang đăng để kiểm tra lại trạng thái sau 1 ngày).

-Chỉ truy nhập vào trang đăng ký học tập dk-sis.hust.edu.vn  dk-sie.hust.edu.vn trong thời gian dành cho mình. Trong thời gian dành cho sinh viên khác: không mở trang, không truy nhập vào hai trang web trên.

-Nếu truy nhập vào trang dk-sis.hust.edu.vn, dk-sie.hust.edu.vn và đăng ký gặp khó khăn, đề nghị sinh viên: thoát ra ngoài, vào lại sau 30 phút. Thời gian đăng ký kéo dài nhiều ngày, em có thể đăng ký vào thời gian khác. Số chỗ trong các lớp hiện đã mở nhiều hơn so với số lượng sinh viên đăng ký ít nhất 20%.

-Không thực hiện những thao tác gây ảnh hưởng đến đường mạng đăng ký của trường ví dụ như:

-Tải lại trang liên tục

-Mở nhiều trang đăng ký

-Nhờ bên ngoài sử dụng những phần mềm không được phép để đăng ký

Tất cả những thao tác trên đều không có khả năng đăng ký được nhanh hơn nhưng làm ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ đường truyền và làm cho toàn bộ hệ thống chậm lại và có khả năng không ai đăng ký được. Mọi hành động cố tình gây cản trở Nhà trường sẽ có các hình thức kiểm tra, phát hiện và kỷ luật.

4. Nơi giải quyết các thắc mắc

-Các câu hỏi, thắc mắc: sinh viên có thể gửi câu hỏi trực tiếp cho phòng Đào tạo qua email theo hướng dẫn gửi thắc mắc đến phòng Đào tạo: Sổ tay sinh viên - HUST

-Lớp thí nghiệm, thực tập và tốt nghiệp: do Viện dạy môn học đó phụ trách. Mọi yêu cầu, thắc mắc về lịch thí nghiệm, đặc biệt về việc mở thêm hay điều chỉnh lịch, đề nghị liên hệ trực tiếp với Viện phụ trách môn học. Địa chỉ và điện thoại văn phòng các Viện: https://www.hust.edu.vn/web/vi/cac-vien-khoa-dao-tao.

-Số lượng sinh viên tối đa: đã được đặt theo yêu cầu của Khoa Viện và dung tích phòng và không thêm vào được nữa.

-Trong quá trình đăng ký, sinh viên có thể không đăng ký được môn học. Khi đó, hệ thống sẽ thông báo lý do không đăng ký được. Các xử lý một số thông báo như sau:

-Do chưa học môn điều kiện: sinh viên cần học môn điều kiện trước

-Do đã học môn điều kiện nhưng mã khác: sinh viên cần liên hệ với Khoa Viện phụ trách môn học để bổ sung

-Do sai mã môn điều kiện: sinh viên cần liên hệ với Khoa Viện phụ trách môn học để bổ sung

-Do thiếu thí nghiệm hoặc lớp thí nghiệm đã quá số lượng: sinh viên cần liên hệ với Khoa Viện phụ trách môn học để bổ sung lớp thí nghiệm cần thiết. Viện sẽ gửi danh sách thời gian thí nghiệm cho Phòng Đào tạo để cập nhật.

-Do quá số tín chỉ: yêu cầu sinh viên được đăng ký tối đa 24 tín chỉ, nếu vượt quá, sinh viên cần rút ra khỏi môn học khác để đăng ký vào môn học cần thiết.

-Do trùng thời khóa biểu: sinh viên cần rút khỏi môn học trùng và đăng ký vào môn học cần thiết

-Do các lớp đều có giới hạn dưới, nếu số lượng sinh viên ít hơn giới hạn dưới, sinh viên sẽ không rút ra khỏi lớp đó được. Vì thế, sinh viên cần rất cẩn thận khi đăng ký lớp.

5. Quy định về hủy lớp, mở thêm lớp và rút học phần

Hủy lớp:

Sinh viên cần theo dõi, chủ động đăng ký thêm hoặc rút khỏi lớp ít sinh viên.

Với các lớp Lý thuyết: các lớp có số lượng lớn hơn 20 sinh viên sẽ chắc chắn giữ, các lớp có số lượng ít hơn 5 sẽ hủy, các lớp có số lượng 5-19 sẽ xét riêng. Với các trường hợp các sinh viên cần học học phần để tốt nghiệp nhưng còn lại quá ít sinh viên, không đủ mở lớp, sinh viên có thể liên hệ với Khoa Viện để xin môn tương đương (nếu có) hoặc môn thay thế (nếu không có môn tương đương).

Với các lớp Thí nghiệm: các lớp số lượng ≥5 sẽ giữ, <5 sẽ hủy.

Mở thêm lớp: 

Các sinh viên có nhu cầu mở thêm lớp cần làm đơn gửi Viện phụ trách. Căn cứ vào nhu cầu của sinh viên và khả năng đáp ứng của Viện, Viện sẽ gửi yêu cầu cho Phòng Đào tạo, chậm nhất ngày 4/9/2022. Các lớp mới mở muộn nhất 6/9/2022.

Rút học phần 

Trong 6 tuần học đầu đối với các lớp mở học 16 tuần và 4 tuần học đầu đối với các lớp mở học 8 tuần, sinh viên có thể làm đơn xin rút học phần (lớp học) với điều kiện số tín chỉ học còn lại không dưới số tín chỉ tối thiểu và vẫn phải đóng học phí các học phần xin rút (Mẫu đơn tải tại đây: CTT ĐHBKHN (hust.edu.vn) thực hiện gửi email theo hướng dẫn theo mục 17 Sổ tay sinh viên - HUST).

5. Lưu ý:

Sinh viên chịu trách nhiệm về việc đăng ký của mình. Sau khi đăng ký xong, sinh viên cần kiểm tra kết quả đăng ký xem đã thành công chưa sau 1 ngày đăng .

Sinh viên cần kiểm tra kỹ để đảm bảo đăng ký đúng mã môn học. Nhiều môn học có cùng tên nhưng có nội dung khác nhau và có mã môn học khác nhau.

Thời khoá biểu cho các học phần trong KHHT chuẩn của kỳ học của một ngành được xếp không trùng lặp. Với các học phần  thuộc kỳ học khác, thời khoá biểu có thể bị trùng với các HP kỳ học. 

Sau thời gian đăng ký chính thức và chỉnh sửa đăng ký, sinh viên không được thay đổi môn học đã đăng ký.

                                                                      Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2022

                                                                          PHÒNG ĐÀO TẠO