Kế hoạch mở đăng ký lớp học kỳ 2 năm học 2021-2022 (20212)

Kế hoạch đăng ký lớp học kỳ 2 năm học 2021-2022
cho các khóa

 
Sinh viên các khoá đăng ký lớp cho học kỳ 2 năm học 2021-2022 trực tuyến trên hệ SIS tại địa chỉ http://dk-sie.hust.edu.vn với các chương trình SIE http://dk-sis.hust.edu.vn/ với các chương trình khác. Sinh viên đăng nhập với tài khoản được cấp theo hướng dẫn dưới đây.

Thông tin đăng nhập:

Tên đăng nhập: Tạm thời sinh viên sử dụng là mã số sinh viên, mật khẩu là mật khẩu trên trang ctt-sis.hust.edu.vn

Hướng dẫn đăng ký lớp học xem tại đây

Danh sách thời khóa biểu dự kiến mở kỳ 20212:

·       Thời khóa biểu dự kiến kỳ 20212 – cập nhật ngày 20.03.2022 xem tại đây

·       Thời khóa biểu dự kiến kỳ 20212 (chương trình đào tạo quốc tế) – cập nhật ngày 20.03.2022 xem tại đây.

Chú ý: Sinh viên xem mã học phần thuộc chương trình đào tạo của mình trên cổng thông tin ctt.hust.edu.vn trước khi đăng ký lớp học cho đúng mã học phần. Những lớp mở cho chương trình đặc biệt (Elitech), chương trình đại trà không được đăng ký. Học phần tương đương xem tại đây

 

Danh sách các học phần tương đương:

DANH SÁCH CÁC MÃ HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI K62 XEM TẠI ĐÂY

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC THỂ CHẤT K62 XEM TẠI ĐÂY 

 
 STT

Mã HP cũ 

Tên Môn

Số TC

Mã HP mới thay thế

Tên môn

Số TC

1

FL1016

English Speaking Skills 1

2(2-2-0-4)

FL3011

Kỹ năng nói tiếng Anh I

2(2-1-0-4)

2

FL1017

English Listening Skills 1

2(2-2-0-4)

FL3021

Kỹ năng nghe tiếng Anh I

2(2-1-0-4)

3

FL1018

English Reading Skills 1

2(2-2-0-4)

FL3031

Kỹ năng đọc tiếng Anh I

2(2-1-0-4)

4

FL1019

English Writing Skills 1

2(2-2-0-4)

FL3041

Kỹ năng viết tiếng Anh I

2(2-1-0-4)

5

FL1022

Integrated Skills 1

2(2-2-0-4)

FL1118

English communication skills 2

2(2-1-0-4)

6

FL1026

English Speaking Skills 2

2(2-2-0-4)

FL3012

Kỹ năng nói tiếng Anh II

2(2-1-0-4)

7

FL1027

English Listening Skills 2

2(2-2-0-4)

FL3022

Kỹ năng nghe tiếng Anh II

3(2-2-0-6)

8

FL1028

English Reading Skills 2

2(2-2-0-4)

FL3032

Kỹ năng đọc tiếng Anh II

3(2-2-0-6)

9

FL1029

English Writing Skills 2

2(2-2-0-4)

FL3042

Kỹ năng viết tiếng Anh 2

3(2-1-0-6)

10

FL1031

Integrated Skills 2

2(2-2-0-4)

FLE1101
hoặc 
FLE1204

Language Communication Skills 1 (kỳ 1) hoặc
Language Communication Skills 2 (kỳ 2)

4(2-2-0-8)

 

Học phần cũ

Học phần thay thế tương đương

 

Mã HP

Tên học phần

Thời lượng

Mã HP

Tên học phần

Thời lượng

 

MI1110

Giải tích I

4(3-2-0-8)

MI1111

Giải tích I

4(3-2-0-8)

 

MI1120

Giải tích II

3(2-2-0-6)

MI1121

Giải tích II

3(2-2-0-6)

 

MI1130

Giải tích III

3(2-2-0-6)

MI1131

Giải tích III

3(2-2-0-6)

 

MI1140

Đại số

4(3-2-0-8)

MI1141

Đại số

4(3-2-0-8)

 

SSH1170

Pháp luật đại cương

2(2-0-0-4)

EM1170

Pháp luật đại cương

2(2-0-0-4)

 

CH1010

Hoá học đại cương

3(2-1-1-6)

CH1017

Hoá học

3(2-1-1-6)

 

CH1011

Hóa học đại cương

2(2-1-0-4)

CH1017

Hoá học

3(2-1-1-6)

 

IT3541

Kỹ thuật lập trình

3(3-1-0-6)

IT3040

Kỹ thuật lập trình

2(2-1-0-4)

 

IT3600

Lập trình hướng đối tượng

3(3-0-1-6)

IT3100

Lập trình hướng đối tượng

2(2-1-0-4)

 

SSH1110

Những NLCB của CNML I

2(2-1-0-4)

SSH1111

Triết học Mác - Lênin

3(2-1-0-6)

 

SSH1120

Những NLCB của CNML II

3(2-1-0-6)

SSH1121 + SSH1131

Kinh tế chính trị Mác - Lênin + Chủ nghĩa xã hội khoa học

2(2-0-0-4) + 2(2-0-0-4)

 

SSH1050

Tư tưởng HCM

2(2-0-0-4)

SSH1151

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2(2-0-0-4)

 

 MIL1110 

 Đường lối quân sự

 0(3-0-0-6)

 MIL1210 

 Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

 0(3-0-0-6)

 

MIL1120

Công tác quốc phòng-An ninh

0(3-0-0-6)

MIL1210

 

MIL1220 

Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

Công tác quốc phòng và an ninh

 

0(3-0-0-6)

0(2-0-0-4)

 

MIL1130

QS chung và KCT bắn súng AK

0(3-0-2-8)

MIL1230

MIL1240

Quân sự chung

Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

0(1-0-1-4)

0(0-0-4-8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

1. Đăng ký học tập:

Nhà trường sẽ đăng thời khóa biểu kỳ 2 trước khi đăng ký và update thường xuyên trên trang: 

Cổng thông tin: ctt.hust.edu.vn  Yammer của Phòng Đào tạo tại đây, SIE  của các khóa.

Sinh viên có thể xem danh sách các mã lớp mở tại các địa chỉ web và facebook trên. Danh sách các lớp mở và số lượng sinh viên đăng ký sẽ được cập nhật 2 ngày/lần.

K66: Sinh viên K66 được Nhà trường xếp thời khoá biểu theo kế hoạch học tập chuẩn từng ngành (coi như đã được đăng ký), trừ môn Giáo dục thể chất, sinh viên cần tự đăng ký. Sinh viên K66 thể đăng thêm vào các lớp khác. Hướng dẫn đăng môn học xem phía trên

K63, K64, K65: sinh viên tự đăng ký lớp theo lịch đăng chi tiếtdưới.

Khối lượng tín chỉ đăng ký:

Sinh viên không thuộc diện cảnh báo học tập:

Chương trình chuẩn: tối đa 24TC, tối thiểu 12TC.

Chương trình Elitech: tối đa 28TC.

Sinh viên bị cảnh cáo học tập hoặc chưa đạt chuẩn ngoại ngữ theo trình độ năm học:

Chương trình chuẩn: tối đa 14TC, tối thiểu 8TC.

Chương trình Elitech hợp tác quốc tế: tối đa 18TC, tối thiểu 8TC. 

Sinh viên chưa đạt chuẩn ngoại ngữ theo trình độ năm học thể được bỏ giới hạn số tín chỉ tối đa nếu tham gia học các lớp ngoại ngữ của trung tâm Ngôn ngữ Hỗ trợ trao đổi học thuật CLA với CLS, CLG. Thông tin chi tiết xem tại: https://cla.hust.edu.vn/tag/blended-learning/

Phòng Đào tạo xử lý cập nhật điểm TOEIC cho sinh viên vào 3 thời điểm: 18/2/202204/3/2022 28/3/2022. Sinh viên chú ý cập nhật điểm trước các mốc thời gian này.

2. Thời gian:

Các chương trình khác chia làm các khoảng thời gian như sau:

Chương trình chuẩn Elitech:

Nội dung

Chương trình

Thời gian

Ghi chú

Đăng chính thức

Elitech

Từ 16h 23/2/2022 đến 14h 25/2/2022

 

Đăng chính thức

Chuẩn

Từ 16h 25/2/2022 đến 14h 02/3/2022

 

Đăng điều chỉnh

Elitech

Từ 16h 02/3/2022 đến 14h 04/3/2022

Hạn mở thêm lớp: 8/3

Đăng điều chỉnh

Chuẩn

Từ 16h 04/3/2022 đến 14h 11/3/2022

Lớp hủy/giữ: 15/3

Đăng thêm

Tất cả

Từ 16h 11/3/2022 đến 14h 31/3/2022

 

Chương trình SIE:

Nội dung

Chương trình

Thời gian

Ghi chú

Đăng chính thức

SIE

Từ 16h 23/2/2022 đến 14h 25/2/2022

 

Đăng điều chỉnh

SIE

Từ 16h 25/2/2022 đến 14h 15/3/2022

 

 

Đăng ký lớp học: sinh viên đã đăng ký học phần cho học kỳ 2 (vào tuần 3-4 của học kỳ trước) sẽ được ưu tiên đăng ký lớp thời gian này; sinh viên không đăng ký học phần sẽ đăng ký lớp vào thời gian Đăng ký điều chỉnh.

Đăng ký điều chỉnh: tất cả các sinh viên, sẽ được đăng ký lớp trong thời gian này.

Trong thời gian đăng ký lớp (23/2/2022 – 04/3/2022) và đăng ký điều chỉnh (04/3/2022 – 15/3/2022) của các chương trình đại trà, phân công thời gian đăng ký cho các nhóm trong thời gian đăng ký lớp học chính thức đăng ký điều chỉnh như sau:

0h-1h30 hoặc

12h-13h30

1h30 – 3h hoặc

13h30-15h

3h-4h30 hoặc

15h-16h30

4h30-6h hoặc

16h30-18h

6h-7h30 hoặc

18h-19h30

7h30-9h hoặc

19h30-21h

9h-10h30 hoặc

21h-22h30

10h30-12h hoặc

22h30-24h

K64

20193000-hết

K64

20190000-20192999

K65

20204001-hết

K65

20200000-2000

K65

20202001-4000

K61 về trước

K62

K63

Đăng ký thêm: vào các lớp đang có. Sinh viên có thể đăng ký thêm vào các lớp hiện có nhưng nhà trường sẽ không mở thêm lớp. Sinh viên đã đăng ký ở các lớp bị hủy cần chú ý đăng ký lại vào các lớp đang mở trong thời gian này.

Đăng ký thêmcác môn của K66: mở cho sinh viên các khóa đăng thêm vào các môn học của K66 sau khi đã đăng lớp học cho K66 xong. Thời gian đăng ký với các lớp K66 từ 16h ngày 11/03/2022

-Hạn mở thêm lớp: 08/3/2022

-Thông báo lớp ít sinh viên: 12/3/2022.

-Thông báo lớp hủy/giữ chính thức: 15/3/2022.

-Kết thúc đăng ký: 31/3/2022.

3. Chú ý về quá trình đăng ký: 

Trong thời gian đăng ký, số lượng sinh viên truy nhập vào hệ thống rất lớn, rất dễ gây ra tắc nghẽn. Vì thế, đề nghị tất cả các sinh viên phối hợp để giảm thiểu tắc nghẽn và đăng ký dễ dàng. Đề nghị toàn bộ sinh viên:

-Xem danh sách lớp học và chọn sẵn lớp với lịch học thích hợp. Khi truy nhập vào hệ thống, đăng ký vào lớp đã chọn và thoát ra ngay sau khi đã đăng ký thành công.

-Chỉ truy nhập vào trang đăng ký học tập dk-sis.hust.edu.vn  dk-sie.hust.edu.vn trong thời gian dành cho mình. Trong thời gian dành cho sinh viên khác: không mở trang, không truy nhập vào hai trang web trên.

-Nếu truy nhập vào trang dk-sis.hust.edu.vn, dk-sie.hust.edu.vn và đăng ký gặp khó khăn, đề nghị sinh viên: thoát ra ngoài, vào lại sau 30 phút. Thời gian đăng ký kéo dài nhiều ngày, em có thể đăng ký vào thời gian khác. Số chỗ trong các lớp hiện đã mở nhiều hơn so với số lượng sinh viên đăng ký ít nhất 20%.

-Không thực hiện những thao tác gây ảnh hưởng đến đường mạng đăng ký của trường ví dụ như:

-Tải lại trang liên tục

-Mở nhiều trang đăng ký

-Nhờ bên ngoài sử dụng những phần mềm không được phép để đăng ký

Tất cả những thao tác trên đều không có khả năng đăng ký được nhanh hơn nhưng làm ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ đường truyền và làm cho toàn bộ hệ thống chậm lại và có khả năng không ai đăng ký được. Mọi hành động cố tình gây cản trở Nhà trường sẽ có các hình thức kiểm tra, phát hiện và kỷ luật.

4. Nơi giải quyết các thắc mắc

-Các câu hỏi, thắc mắc: sinh viên có thể gửi câu hỏi trực tiếp cho phòng Đào tạo qua Yammer của Phòng Đào tạo hoặc email dt@hust.edu.vn.

-Lớp thí nghiệm, thực tập và tốt nghiệp: do Viện dạy môn học đó phụ trách. Mọi yêu cầu, thắc mắc về lịch thí nghiệm, đặc biệt về việc mở thêm hay điều chỉnh lịch, đề nghị liên hệ trực tiếp với Viện phụ trách môn học. Địa chỉ và điện thoại văn phòng các Viện: https://www.hust.edu.vn/web/vi/cac-vien-khoa-dao-tao.

-Số lượng sinh viên tối đa: đã được đặt theo yêu cầu của Khoa Viện và dung tích phòng và không thêm vào được nữa.

-Trong quá trình đăng ký, sinh viên có thể không đăng ký được môn học. Khi đó, hệ thống sẽ thông báo lý do không đăng ký được. Các xử lý một số thông báo như sau:

-Do chưa học môn điều kiện: sinh viên cần học môn điều kiện trước

-Do đã học môn điều kiện nhưng mã khác: sinh viên cần liên hệ với Khoa Viện phụ trách môn học để bổ sung

-Do sai mã môn điều kiện: sinh viên cần liên hệ với Khoa Viện phụ trách môn học để bổ sung

-Do thiếu thí nghiệm hoặc lớp thí nghiệm đã quá số lượng: sinh viên cần liên hệ với Khoa Viện phụ trách môn học để bổ sung lớp thí nghiệm cần thiết. Viện sẽ gửi danh sách thời gian thí nghiệm cho Phòng Đào tạo để cập nhật.

-Do quá số tín chỉ: yêu cầu sinh viên được đăng ký tối đa 24 tín chỉ, nếu vượt quá, sinh viên cần rút ra khỏi môn học khác để đăng ký vào môn học cần thiết.

-Do trùng thời khóa biểu: sinh viên cần rút khỏi môn học trùng và đăng ký vào môn học cần thiết

-Do các lớp đều có giới hạn dưới, nếu số lượng sinh viên ít hơn giới hạn dưới, sinh viên sẽ không rút ra khỏi lớp đó được. Vì thế, sinh viên cần rất cẩn thận khi đăng ký lớp.

5. Quy định về hủy lớp, mở thêm lớp và rút học phần

Hủy lớp:

Sinh viên cần theo dõi, chủ động đăng ký thêm hoặc rút khỏi lớp ít sinh viên.

Với các lớp Lý thuyết: các lớp có số lượng lớn hơn 20 sinh viên sẽ chắc chắn giữ, các lớp có số lượng ít hơn 5 sẽ hủy, các lớp có số lượng 5-19 sẽ xét riêng. Với các trường hợp các sinh viên cần học học phần để tốt nghiệp nhưng còn lại quá ít sinh viên, không đủ mở lớp, sinh viên có thể liên hệ với Khoa Viện để xin môn tương đương (nếu có) hoặc môn thay thế (nếu không có môn tương đương).

Mở thêm lớp: 

Các sinh viên có nhu cầu mở thêm lớp cần làm đơn gửi Viện phụ trách. Căn cứ vào nhu cầu của sinh viên và khả năng đáp ứng của Viện, Viện sẽ gửi yêu cầu cho Phòng Đào tạo, chậm nhất ngày 1/3/2022. Các lớp mới mở muộn nhất 8/3/2022.

Rút học phần 

Trong 6 tuần học đầu đối với các lớp mở học 15 tuần và 4 tuần học đầu đối với các lớp mở học 8 tuần, sinh viên có thể làm đơn xin rút học phần (lớp học) với điều kiện số tín chỉ học còn lại không dưới số tín chỉ tối thiểu và vẫn phải đóng học phí các học phần xin rút (đơn nộp tại phòng Đào tạo, trong đơn ghi rõ mã lớp học, mã học phần, tên học phần cần rút (mẫu đơn trên ctt.hust.edu.vn (tại đây)).

5. Lưu ý:

Sinh viên chịu trách nhiệm về việc đăng ký của mình. Sau khi đăng ký xong, sinh viên cần kiểm tra kết quả đăng ký xem đã thành công chưacác đợt đăng tiếp theo.

Sinh viên cần kiểm tra kỹ để đảm bảo đăng ký đúng mã học phần môn học theo đúng chương trình đào tạotrên ctt.hust.edu.vn. Nhiều môn học có cùng tên nhưng có nội dung khác nhau và có mã môn học khác nhau.

Thời khoá biểu cho các học phần trong KHHT chuẩn của kỳ học của một ngành được xếp không trùng lặp. Với các học phần  thuộc kỳ học khác, thời khoá biểu có thể bị trùng với các HP kỳ học. 

Sau thời gian đăng ký chính thức và điều chỉnh đăng ký, sinh viên không được thay đổi môn học đã đăng ký.

                                                                      Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2022

                                                                         PHÒNG ĐÀO TẠO