Kế hoạch mở đăng ký thêm vào các lớp học từ đợt B kỳ 20211. (20211-B)

Lịch mở đăng ký thêm vào các lớp mở đợt 20211-B

Thời gian: 10h00 ngày 17/11/2021 đến 16h00 ngày 24/11/2021.
Sinh viên có nhu cầu đăng ký thêm vào các lớp mở ở kỳ 20211-B có thể vào đăng ký, chú ý không xóa hay thay đổi các lịch đã đăng ký trong thời gian trước đây.
(Sử dụng tên đăng nhập là: Mã SV, mật khẩu là trang ctt-sis.hust.edu.vn)
Sinh viên chỉ đăng ký vào các lớp mở kỳ đang mở điều chỉnh đợt B (học từ tuần 10-17), các lớp đã đăng ký không được phép điều chỉnh.


Phòng Đào tạo.