Kế hoạch đăng ký lớp học của học kỳ 1 năm học 2021-2022 (2021-1)


THÔNG BÁO
Kế hoạch đăng ký lớp học kỳ 1 năm học 2021-2022
cho các khóa K62-K65 
và các khóa trở về trước

 
Sinh viên các khoá K62 - K65 và các khóa trở về trước đăng ký lớp cho học kỳ 1 năm học 2021-2022 (20211) trực tuyến trên hệ SIS tại địa chỉ http://dk-sie.hust.edu.vn với các chương trình SIE và http://dk-sis.hust.edu.vn/ với các chương trình khác. Sinh viên đăng nhập với tài khoản được cấp theo hướng dẫn dưới đây.

Tên đăng nhập: Mã số SV
Mật khẩu: là mật khẩu của tài khoản (ctt-sis.hust.edu.vn)

Hướng dẫn đăng ký lớp học xem tại đây

Chú ý: Sinh viên xem mã học phần thuộc chương trình đào tạo của mình trên cổng thông tin ctt-sis.hust.edu.vn trước khi đăng ký lớp học cho đúng mã học phần. Những lớp mở cho chương trình đặc biệt (Elitech), chương trình đại trà không được đăng ký. Học phần tương đương xem tại đây

 

 
 
STT

Mã môn mới thay thế 

Tên Môn

Số TC

Mã môn cũ

Tên môn

Số TC

1

FL1016

English Speaking Skills 1

2(2-2-0-4)

FL3011

Kỹ năng nói tiếng Anh I

2(2-1-0-4)

2

FL1017

English Listening Skills 1

2(2-2-0-4)

FL3021

Kỹ năng nghe tiếng Anh I

2(2-1-0-4)

3

FL1018

English Reading Skills 1

2(2-2-0-4)

FL3031

Kỹ năng đọc tiếng Anh I

2(2-1-0-4)

4

FL1019

English Writing Skills 1

2(2-2-0-4)

FL3041

Kỹ năng viết tiếng Anh I

2(2-1-0-4)

5

FL1022

Integrated Skills 1

2(2-2-0-4)

FL1118

English communication skills 2

2(2-1-0-4)

6

FL1026

English Speaking Skills 2

2(2-2-0-4)

FL3012

Kỹ năng nói tiếng Anh II

2(2-1-0-4)

7

FL1027

English Listening Skills 2

2(2-2-0-4)

FL3022

Kỹ năng nghe tiếng Anh II

3(2-2-0-6)

8

FL1028

English Reading Skills 2

2(2-2-0-4)

FL3032

Kỹ năng đọc tiếng Anh II

3(2-2-0-6)

9

FL1029

English Writing Skills 2

2(2-2-0-4)

FL3042

Kỹ năng viết tiếng Anh 2

3(2-1-0-6)

10

FL1031

Integrated Skills 2

2(2-2-0-4)

FLE1101

hoặc 

FLE1204

Language Communication Skills 1 (kỳ 1)
hoặc
Language Communication Skills 2 (kỳ 2)

4(2-2-0-8)

 

Học phần cũ

Học phần thay thế tương đương

 

Mã HP

Tên học phần

Thời lượng

Mã HP

Tên học phần

Thời lượng

MI1110

Giải tích I

4(3-2-0-8)

MI1111

Giải tích I

4(3-2-0-8)

MI1120

Giải tích II

3(2-2-0-6)

MI1121

Giải tích II

3(2-2-0-6)

MI1130

Giải tích III

3(2-2-0-6)

MI1131

Giải tích III

3(2-2-0-6)

MI1140

Đại số

4(3-2-0-8)

MI1141

Đại số

4(3-2-0-8)

SSH1170

Pháp luật đại cương

2(2-0-0-4)

EM1170

Pháp luật đại cương

2(2-0-0-4)

CH1010

Hoá học đại cương

3(2-1-1-6)

CH1017

Hoá học

3(2-1-1-6)

CH1011

Hóa học đại cương

2(2-1-0-4)

CH1017

Hoá học

3(2-1-1-6)

IT3541

Kỹ thuật lập trình

3(3-1-0-6)

IT3040

Kỹ thuật lập trình

2(2-1-0-4)

IT3600

Lập trình hướng đối tượng

3(3-0-1-6)

IT3100

Lập trình hướng đối tượng

2(2-1-0-4)

SSH1110

Những NLCB của CNML I

2(2-1-0-4)

SSH1111

Triết học Mác - Lênin

3(2-1-0-6)

SSH1120

Những NLCB của CNML II

3(2-1-0-6)

SSH1121 + SSH1131

Kinh tế chính trị Mác - Lênin + Chủ nghĩa xã hội khoa học

2(2-0-0-4) + 2(2-0-0-4)

SSH1050

Tư tưởng HCM

2(2-0-0-4)

SSH1151

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2(2-0-0-4)

 MIL1110 

 Đường lối quân sự

 0(3-0-0-6)

 MIL1210 

 Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

 0(3-0-0-6)

MIL1120

Công tác quốc phòng-An ninh

0(3-0-0-6)

MIL1210

 

MIL1220 

Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

Công tác quốc phòng và an ninh

 

0(3-0-0-6)

0(2-0-0-4)

MIL1130

QS chung và KCT bắn súng AK

0(3-0-2-8)

MIL1230

MIL1240

Quân sự chung

Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

0(1-0-1-4)

0(0-0-4-8)

               

 

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

1. Đăng ký học tập:

Nhà trường sẽ đăng thời khóa biểu kỳ 1 trước khi đăng ký và update thường xuyên trên trang: 

ctt.hust.edu.vn;  Yammer của Phòng Đào tạo tại đây, SIE và của các khóa.

Sinh viên có thể xem danh sách các mã lớp mở tại trong thông báo đăng ký học tập trên cổng thông tin đào tạo. Danh sách các lớp mở và số lượng sinh viên đăng ký sẽ được cập nhật 2 ngày/lần.

Các khóa K65 trở về trước: sinh viên tự đăng ký lớp từ 3/9/2021. Các lớp dành cho K66 sẽ mở cho các khóa khác đăng ký thêm từ 29/9/2021.

Khối lượng đăng ký: tối đa 24TC, tối thiểu 12T C. Với sinh viên bị cảnh cáo học tập mức 1 thì tối đa 18TC, mức 2 tối đa 14TC. Kỳ 20211 sẽ không áp dụng xử lý tiếng anh vào việc hạn chế đăng ký tín chỉ.

Chú ý: Sinh viên nào đăng ký ĐATN hay đăng ký xét tốt nghiệp cần tham khảo hình thức thi tiếng anh tại trung tâm CLA. Sinh viên chú ý cập nhật điểm trước các mốc thời gian này.

2. Thời gian:

·         Chương trình SIE: đăng ký lớp: từ 16h00 ngày 3/9/2021 đến 14h00 ngày 14/09/2021. Đợt đăng ký thêm sẽ mở từ 16h ngày 21/9/2021 đến 14h ngày 30/09/2021.

  •   Các chương trình còn lại:

Thời gian đăng ký lớp chia làm 6 khoảng như sau:

ĐK LỚP

chương trình Elitech

ĐK LỚP

các chương trình đại trà

ĐK điều chỉnh

chương trình Elitech

ĐK điều chỉnh

các chương trình đại trà

ĐK THÊM

tất cả các chương trình

ĐK thêm

các môn của K66

16h 03/9/2021-14h 05/9/2021

16h 05/9/2021-14h 12/9/2021

16h 12/9/2021 - 14h 14/9/2021

16h 14/9/2021 - 14h 21/9/2021

16h 21/9/2021 - 14h 30/9/2021

16h 29/9/2021 - 14h 08/10/2021

 

 

 

Hạn mở thêm lớp: 19/9

Lớp hủy/giữ: 24/9

 

Đăng ký lớp học: Trong thời gian đăng ký lớp (3/9/2021 – 12/9/2021) sinh viên đã đăng ký học phần cho học kỳ 20211 (vào tuần 3-4 của học kỳ trước) sẽ được ưu tiên đăng ký lớp thời gian này; sinh viên không đăng ký học phần sẽ đăng ký lớp vào thời gian Đăng ký điều chỉnh. Riêng K65 sẽ mở đăng ký điều chỉnh trong khung giờ của K65 (sinh viên chú ý đăng ký theo định hướng được ghi ở cột ghi chú).

Chú ý: sinh viên xem đúng mã học phần theo CTĐT trên ctt-sis.hust.edu.vn để đăng ký. Sau khi đã đăng ký các bạn kiểm tra lại trạng thái lớp đăng ký ở kíp đăng ký tiếp theo.

 

0h-1h30 hoặc

12h-13h30

1h30 – 3h hoặc

13h30-15h

3h-4h30 hoặc

15h-16h30

4h30-6h hoặc

16h30-18h

6h-7h30 hoặc

18h-19h30

7h30-9h hoặc

19h30-21h

9h-10h30 hoặc

21h-22h30

10h30-12h hoặc

22h30-24h

K64

20193000-hết

K64

20190000-20192999

K63

K62

K61 về trước


K65
20200000-2500

 


K65
20202501-5000

 


K65
20205001-hết

 

 

Đăng ký điều chỉnh: tất cả các sinh viên, sẽ được đăng ký lớp trong thời gian này.

Trong thời gian đăng ký điều chỉnh (12/9/2021 – 21/9/2021) của các chương trình đại trà, phân công thời gian đăng ký cho các nhóm trong thời gian đăng ký lớp họcđăng ký điều chỉnh như sau:

Chú ý: sinh viên xem đúng mã học phần theo CTĐT trên ctt-sis.hust.edu.vn để đăng ký. Sau khi đã đăng ký các bạn kiểm tra lại trạng thái lớp đăng ký ở kíp đăng ký tiếp theo.

 

0h-1h30 hoặc

12h-13h30

1h30 – 3h hoặc

13h30-15h

3h-4h30 hoặc

15h-16h30

4h30-6h hoặc

16h30-18h

6h-7h30 hoặc

18h-19h30

7h30-9h hoặc

19h30-21h

9h-10h30 hoặc

21h-22h30

10h30-12h hoặc

22h30-24h

K64

20193000-hết

K64

20190000-20192999

K63

K62

K61 về trước

K65
20200000-2500

K65
20202501-5000

K65
20205001-hết

Đăng ký điều chỉnh – các môn của K66: mở cho sinh viên các khóa đăng ký thêm vào các môn học dành cho K66.

Đăng ký thêm: vào các lớp đang có. Sinh viên có thể đăng ký thêm vào các lớp hiện có nhưng nhà trường sẽ không mở thêm lớp. Sinh viên đã đăng ký ở các lớp bị hủy cần chú ý đăng ký lại vào các lớp đang mở trong thời gian này.

Thời điểm quan trọng:

-Hạn mở thêm lớp: 19/9/2021

-Thông báo lớp ít sinh viên: 23/9/2021

-Thông báo lớp hủy/giữ chính thức: 24/9/2021

-Kết thúc đăng ký: 30/9/2021. Chú ý: sau đó có 1 đợt đăng ký bổ sung vào các lớp của K66. Thời gian này chỉ phép được đăng ký thêm vào các lớp của K66, các môn khác đã đăng ký không được điều chỉnh.

3. Chú ý về quá trình đăng ký: 

Trong thời gian đăng ký, số lượng sinh viên truy nhập vào hệ thống rất lớn, rất dễ gây ra tắc nghẽn. Vì thế, đề nghị tất cả các sinh viên phối hợp để giảm thiểu tắc nghẽn và đăng ký dễ dàng. Đề nghị toàn bộ sinh viên:

-Xem danh sách lớp học và chọn sẵn lớp với lịch học thích hợp. Khi truy nhập vào hệ thống, đăng ký vào lớp đã chọn và thoát ra ngay sau khi đã đăng ký thành công.

-Chỉ truy nhập vào trang đăng ký học tập dk-sis.hust.edu.vn và dk-sie.hust.edu.vn trong thời gian dành cho mình. Trong thời gian dành cho sinh viên khác: không mở trang, không truy nhập vào hai trang web trên.

-Nếu truy nhập vào trang dk-sis.hust.edu.vn, dk-sie.hust.edu.vn và đăng ký gặp khó khăn, đề nghị sinh viên: thoát ra ngoài, vào lại sau 30 phút. Thời gian đăng ký kéo dài nhiều ngày, em có thể đăng ký vào thời gian khác. Số chỗ trong các lớp hiện đã mở nhiều hơn so với số lượng sinh viên đăng ký ít nhất 20%.

-Không thực hiện những thao tác gây ảnh hưởng đến đường mạng đăng ký của trường ví dụ như:

-Tải lại trang liên tục

-Mở nhiều trang đăng ký

-Nhờ bên ngoài sử dụng những phần mềm không được phép để đăng ký

Tất cả những thao tác trên đều không có khả năng đăng ký được nhanh hơn nhưng làm ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ đường truyền và làm cho toàn bộ hệ thống chậm lại và có khả năng không ai đăng ký được. Mọi hành động cố tình gây cản trở Nhà trường sẽ có các hình thức kiểm tra, phát hiện và kỷ luật.

4. Nơi giải quyết các thắc mắc

-Các câu hỏi, thắc mắc: email dt@hust.edu.vn.

-Lớp thí nghiệm, thực tập và tốt nghiệp: do Viện dạy môn học đó phụ trách. Mọi yêu cầu, thắc mắc về lịch thí nghiệm, đặc biệt về việc mở thêm hay điều chỉnh lịch, đề nghị liên hệ trực tiếp với Viện phụ trách môn học. Địa chỉ và điện thoại văn phòng các Viện: https://www.hust.edu.vn/web/vi/cac-vien-khoa-dao-tao.

-Số lượng sinh viên tối đa: đã được đặt theo yêu cầu của Khoa Viện và dung tích phòng và không thêm vào được nữa.

-Trong quá trình đăng ký, sinh viên có thể không đăng ký được môn học. Khi đó, hệ thống sẽ thông báo lý do không đăng ký được. Các xử lý một số thông báo như sau:

-Do chưa học môn điều kiện: sinh viên cần học môn điều kiện trước

-Do đã học môn điều kiện nhưng mã khác: sinh viên cần liên hệ với Khoa Viện phụ trách môn học để bổ sung

-Do sai mã môn điều kiện: sinh viên cần liên hệ với Khoa Viện phụ trách môn học để bổ sung

-Do thiếu thí nghiệm hoặc lớp thí nghiệm đã quá số lượng: sinh viên cần liên hệ với Khoa Viện phụ trách môn học để bổ sung lớp thí nghiệm cần thiết. Viện sẽ gửi danh sách thời gian thí nghiệm cho Phòng Đào tạo để cập nhật.

-Do quá số tín chỉ: yêu cầu sinh viên được đăng ký tối đa 24 tín chỉ, nếu vượt quá, sinh viên cần rút ra khỏi môn học khác để đăng ký vào môn học cần thiết.

-Do trùng thời khóa biểu: sinh viên cần rút khỏi môn học trùng và đăng ký vào môn học cần thiết

-Do các lớp đều có giới hạn dưới, nếu số lượng sinh viên ít hơn giới hạn dưới, sinh viên sẽ không rút ra khỏi lớp đó được. Vì thế, sinh viên cần rất cẩn thận khi đăng ký lớp.

5. Quy định về hủy lớp, mở thêm lớp và rút học phần

Hủy lớp:

Sinh viên cần theo dõi, chủ động đăng ký thêm hoặc rút khỏi lớp ít sinh viên.

Với các lớp Lý thuyết: các lớp có số lượng lớn hơn 20 sinh viên sẽ chắc chắn giữ, các lớp có số lượng ít hơn 5 sẽ hủy, các lớp có số lượng 5-19 sẽ xét riêng. Với các trường hợp các sinh viên cần học học phần để tốt nghiệp nhưng còn lại quá ít sinh viên, không đủ mở lớp, sinh viên có thể liên hệ với Khoa Viện để xin môn tương đương (nếu có) hoặc môn thay thế (nếu không có môn tương đương).

Với các lớp Thí nghiệm: các lớp số lượng ≥5 sẽ giữ, <5 sẽ hủy.

Mở thêm lớp: 

Các sinh viên có nhu cầu mở thêm lớp cần làm đơn gửi Viện phụ trách. Căn cứ vào nhu cầu của sinh viên và khả năng đáp ứng của Viện, Viện sẽ gửi yêu cầu cho Phòng Đào tạo, chậm nhất ngày 17/9/2021. Các lớp mới mở muộn nhất 19/9/2021.

Rút học phần 

Trong 6 tuần học đầu đối với các lớp mở học 15 tuần và 4 tuần học đầu đối với các lớp mở học 8 tuần, sinh viên có thể làm đơn xin rút học phần (lớp học) với điều kiện số tín chỉ học còn lại không dưới số tín chỉ tối thiểu và vẫn phải đóng học phí các học phần xin rút (đơn nộp tại phòng Đào tạo, trong đơn ghi rõ mã lớp học, mã học phần, tên học phần cần rút (mẫu đơn trên https://ctt.hust.edu.vn, mục biểu mẫu tại đây).

5. Lưu ý:

Sinh viên chịu trách nhiệm về việc đăng ký của mình. Sau khi đăng ký xong, sinh viên cần kiểm tra kết quả đăng ký xem đã thành công chưa.

Sinh viên cần kiểm tra kỹ để đảm bảo đăng ký đúng mã môn học. Nhiều môn học có cùng tên nhưng có nội dung khác nhau và có mã môn học khác nhau.

Thời khoá biểu cho các học phần trong KHHT chuẩn của kỳ học của một ngành được xếp không trùng lặp. Với các học phần  thuộc kỳ học khác, thời khoá biểu có thể bị trùng với các HP kỳ học. 

Sau thời gian đăng ký chính thức và chỉnh sửa đăng ký, sinh viên không được thay đổi môn học đã đăng ký.

                                                                      Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2021

                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO