Kế hoạch thi kết thúc học phần kỳ 20202 và 20203

Kính gửi các em sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh,
Trước tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp nên hiện tại chưa thể tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức offline đối với các lớp của học kỳ 2 và học kỳ hè năm học 2020-2021. Để đảm bảo tốt nhất tiến độ học tập của sinh viên, đặc biệt đối với các sinh viên năm cuối có mong muốn tốt nghiệp, nhà trường thông báo kế hoạch như sau:
1. Phương thức tổ chức thi:
+ Với các học phần kỳ 2 năm học 2020-2021:
- Tổ chức thi đơn lẻ: tổ chức thi online cho những sinh viên có nhu cầu thi kết thúc học phần;
- Hoặc tổ chức thi theo lớp: trong trường hợp khoa/viện và giảng viên sắp xếp được thì sẽ tổ chức thi online cho toàn bộ lớp học phần. Với những sinh viên không thể tham gia thi online thì sẽ được bố trí thi offline sau.
- Cả hai phương thức thi trên chỉ tổ chức khi đã kết thúc dạy-học toàn bộ khối lượng học phần (bao gồm cả các phần thực hành/thí nghiệm nếu có).
+ Với các học phần kỳ hè năm học 2020-2021: tổ chức thi online cho toàn bộ các lớp học phần.

2. Thời gian tổ chức thi:
+ Với các học phần kỳ 2: tổ chức theo 2 đợt từ 02/8÷14/8/2021 và từ 23/8÷28/8/2021.
+ Với các học phần kỳ hè: từ 16/8÷21/8/2021.
3. Hình thức thi:
3.1. Kiểm tra giữa kỳ: giảng viên quyết định hình thức phù hợp để kiểm tra, đánh giá.
3.2. Thi kết thúc học phần:
Tùy thuộc tính chất, yêu cầu của từng học phần, giảng viên quyết định lựa chọn một trong các hình thức thi online sau đây:
a. Thi viết kết hợp vấn đáp: khi đến lượt thi của sinh viên thì giảng viên sẽ giao câu hỏi và sinh viên viết câu trả lời ra giấy trong khoảng thời gian chuẩn bị cho phép. Khi hết giờ chuẩn bị, sinh viên sẽ chụp ảnh bài đã viết và nộp qua MS Teams. Sau đó giảng viên thực hiện hỏi thi vấn đáp, quá trình hỏi thi vấn đáp phải được ghi âm, ghi hình và có sự tham gia của ít nhất 02 giảng viên. Điểm của bài thi sẽ công bố ngay sau khi kết thúc buổi hỏi thi.
b. Giao bài tập lớn/tiểu luận kết hợp vấn đáp: giảng viên giao đề tài của bài tập lớn/tiểu luận trước một số ngày để sinh viên có đủ thời gian hoàn thành khối lượng yêu cầu. Sinh viên sẽ nộp bài làm trên Teams theo hình thức giảng viên qui định. Sau đó tổ chức hỏi thi vấn đáp, quá trình hỏi thi vấn đáp phải được ghi âm, ghi hình và có sự tham gia của ít nhất 02 giảng viên. Điểm của bài thi sẽ công bố ngay sau khi kết thúc buổi hỏi thi.
c. Thi viết với đề thi dạng mở: khi vào kíp thi giảng viên sẽ giao đề thi cho sinh viên, đề thi dưới dạng câu hỏi mở, cho phép sử dụng tài liệu tham khảo. Khi kết thúc buổi thi sinh viên sẽ nộp bài làm trên Teams theo hình thức giảng viên qui định (ảnh chụp bản viết tay, file PDF...).
Nếu tổ chức thực hiện 2 bài thi để đánh giá, tổng thời gian làm bài của 2 bài thi bằng tổng thời gian thi cuối kỳ trong trường hợp thi offline. Trong trường hợp này điểm thi cuối kỳ là điểm trung bình cộng của 2 bài thi.  
d. Thi trắc nghiệm trên nền tảng MS Teams-MS Form/LMS Moodle: đề thi trắc nghiệm cấp tới người thi có tính ngẫu nhiên, xuất hiện lần lượt từng câu hỏi.
e. Các trường hợp khác: trong trường hợp khoa/viện có các hình thức thi online khác phù hợp với đặc thù của học phần, sẽ trao đổi trực tiếp với phòng Đào tạo.
Hướng dẫn trình tự tổ chức thi có trong phần Phụ lục của thông báo.
4. Các bước thực hiện:
4.1. Đối với học kỳ 2020.2:
+ Sinh viên đăng ký thi online theo link giảng viên lập trên TEAMS.
+ Giảng viên thống nhất hình thức thi với sinh viên (chỉ một hình thức thi đồng nhất với mỗi học phần).
+ Giảng viên lập lịch thi và đăng trên Teams của lớp học.
+ Sinh viên trao đổi với giảng viên để điều chỉnh lịch nếu bị trùng.
4.2. Đối với kỳ hè 2020.3:
+ Giảng viên thống nhất hình thức thi với sinh viên (chỉ một hình thức thi đồng nhất với mỗi học phần).
+ Nếu chọn hình thức thi có nội dung vấn đáp, giảng viên lập lịch thi và đăng trên Teams của lớp học.
+ Sinh viên trao đổi với giảng viên để điều chỉnh lịch nếu bị trùng.
5. Thi bù do hoãn thi:
Sinh viên cần thi bù do đã được hoãn thi từ các kỳ trước: gửi email đăng ký cho CVC Trần Thị Hạnh (hanh.tranthi@hust.edu.vn) trước 1 tuần so với ngày thi.

6. Trường hợp hoãn thi:
Sinh viên có yêu cầu hoãn thi do các lý do bất khả kháng như tai nạn, đang trong vùng cách lý hoặc đang bị cách ly không thể tham gia thi có thể xin hoãn thi trên trang QLDT. Hướng dẫn hoãn thi sẽ có vào ngày mai, 30/7.


 
PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ TỔ CHỨC THI
1. Thi viết kết hợp vấn đáp
+ Mở phòng thi trước 15 phút theo lịch thi đã thông báo cho sinh viên trên Teams;
+ Bật chức năng ghi (recording) của Teams;
+ Sinh viên bật camera, điểm danh, trình thẻ sinh viên. Chú ý: bật camera trong toàn thời gian thi;
+ Chờ giảng viên gọi, nhận câu hỏi thi trên Assignment;
+ Sinh viên chuẩn bị, viết tay câu trả lời ra giấy;
+ Hết thời gian chuẩn bị, sinh viên nộp bài chuẩn bị lên Assignment;
+ Trả lời các câu hỏi vấn đáp của giảng viên.
2. Giao bài tập lớn/tiểu luận kết hợp vấn đáp
+ Sinh viên bài tập lớn, đề bài tiểu luận từ giảng viên;
+ Mở phòng thi trước 15 phút theo lịch thi đã thông báo cho sinh viên trên Teams;
+ Bật chức năng ghi (recording) của Teams;
+ Sinh viên/nhóm sinh viên vào thi vấn đáp. Sinh viên bật camera, điểm danh, trình thẻ sinh viên. Chú ý: bật camera trong toàn thời gian thi;
+ Trả lời các câu hỏi vấn đáp của giảng viên.
3. Thi viết với đề thi mở
+ Mở phòng thi trước 15 phút theo lịch thi đã thông báo cho sinh viên trên Teams;
+ Bật chức năng ghi (recording) của Teams;
+ Sinh viên bật camera, điểm danh, trình thẻ sinh viên. Chú ý: bật camera trong toàn thời gian thi;
+ Sinh viên được thông báo thời gian làm bài;
+ Sinh viên nhận đề thi trên Assignment 5 phút trước giờ thi;
+ Hết giờ, sinh viên chụp ảnh bài thi viết tay gửi lên Assignment.
4. Thi trắc nghiệm
+ Mở phòng thi trước 15 phút theo lịch thi đã thông báo cho sinh viên trên Teams;
+ Bật chức năng ghi (recording) của Teams;
+ Yêu cầu sinh viên bật camera, kiểm tra camera của từng sinh viên, điểm danh, yêu cầu trình thẻ sinh viên và bật camera trong toàn thời gian thi;
+ Sinh viên bật camera, điểm danh, trình thẻ sinh viên. Chú ý: bật camera trong toàn thời gian thi;
+ Sinh viên xem đề thi trên Assignment, hoặc link nhận đề thi;
+ Sinh viên nộp bài hoặc tự động nộp bài khi thời gian thi kết thúc.