Kế hoạch mở đăng ký lớp học kỳ hè năm 2020-2021(20203)

Kế hoạch mở đăng ký lớp học kỳ hè năm học 2020-2021 (20203) Thời khóa biểu dự kiến các học phần mở kỳ hè xem tại đây (Cập nhật 09/7/2021).

Thời khóa biểu dự kiến các học phần mở kỳ hè chương trình SIE xem tại đây (Cập nhật 09/7/2021).

Trang đăng ký tại trang: https://dk-sis.hust.edu.vn
Trang đăng ký của chương trình đào tạo quốc tế SIE tại trang https://dk-sie.hust.edu.vn
Thời gian mở đăng ký: 

Từ 16h00 ngày 22/06/2021 đến 14h00 ngày 28/06/2021: Mở đăng ký chính thức dành cho những bạn đã đăng ký học phần trong kỳ hè.

Từ 16h00 ngày 28/06/2021 đến 16h00 ngày 12/07/2021 (dự kiến): Mở điều chỉnh đăng ký học tập những sinh viên chưa đăng ký học phần có nhu cầu học chọn mã lớp cần học để đăng ký nếu còn chỗ.

Thời gian chốt lớp Hủy/Giữ: 07/07/2021

(Chú ý: Do tình hình Covid-19 diễn ra khó lường nên nhà trường chỉ mở các lớp của các học phần không có thí nghiệm để sẵn sàng chuyển đổi hình thức giảng dạy trực tuyến khi cần thiết.)

Sinh viên chú ý xem đúng mã học phần theo chương trình đào tạo trên cổng thông tin để đăng ký. Đăng ký sai mã học phần sẽ không được tính điểm.

DANH SÁCH CÁC MÃ HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI K62 XEM TẠI ĐÂY

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC THỂ CHẤT K62 XEM TẠI ĐÂY
 

 
 
STT
Mã môn mới thay thế  Tên Môn Số TC Mã môn cũ Tên môn Số TC
1 FL1016 English Speaking Skills 1 2(2-2-0-4) FL3011 Kỹ năng nói tiếng Anh I 2(2-1-0-4)
2 FL1017 English Listening Skills 1 2(2-2-0-4) FL3021 Kỹ năng nghe tiếng Anh I 2(2-1-0-4)
3 FL1018 English Reading Skills 1 2(2-2-0-4) FL3031 Kỹ năng đọc tiếng Anh I 2(2-1-0-4)
4 FL1019 English Writing Skills 1 2(2-2-0-4) FL3041 Kỹ năng viết tiếng Anh I 2(2-1-0-4)
5 FL1022 Integrated Skills 1 2(2-2-0-4) FL1118 English communication skills 2 2(2-1-0-4)
6 FL1026 English Speaking Skills 2 2(2-2-0-4) FL3012 Kỹ năng nói tiếng Anh II 2(2-1-0-4)
7 FL1027 English Listening Skills 2 2(2-2-0-4) FL3022 Kỹ năng nghe tiếng Anh II 3(2-2-0-6)
8 FL1028 English Reading Skills 2 2(2-2-0-4) FL3032 Kỹ năng đọc tiếng Anh II 3(2-2-0-6)
9 FL1029 English Writing Skills 2 2(2-2-0-4) FL3042 Kỹ năng viết tiếng Anh 2 3(2-1-0-6)
10 FL1031 Integrated Skills 2 2(2-2-0-4) FLE1101

hoặc 

FLE1204
Language Communication Skills 1 (kỳ 1)
hoặc
Language Communication Skills 2 (kỳ 2)
4(2-2-0-8)

 

Học phần cũ Học phần thay thế tương đương
Mã HP Tên học phần Thời lượng Mã HP Tên học phần Thời lượng
MI1110 Giải tích I 4(3-2-0-8) MI1111 Giải tích I 4(3-2-0-8)
MI1120 Giải tích II 3(2-2-0-6) MI1121 Giải tích II 3(2-2-0-6)
MI1130 Giải tích III 3(2-2-0-6) MI1131 Giải tích III 3(2-2-0-6)
MI1140 Đại số 4(3-2-0-8) MI1141 Đại số 4(3-2-0-8)
SSH1170 Pháp luật đại cương 2(2-0-0-4) EM1170 Pháp luật đại cương 2(2-0-0-4)
CH1010 Hoá học đại cương 3(2-1-1-6) CH1017 Hoá học 3(2-1-1-6)
CH1011 Hóa học đại cương 2(2-1-0-4) CH1017 Hoá học 3(2-1-1-6)
IT3541 Kỹ thuật lập trình 3(3-1-0-6) IT3040 Kỹ thuật lập trình 2(2-1-0-4)
IT3600 Lập trình hướng đối tượng 3(3-0-1-6) IT3100 Lập trình hướng đối tượng 2(2-1-0-4)
SSH1110 Những NLCB của CNML I 2(2-1-0-4) SSH1111 Triết học Mác - Lênin 3(2-1-0-6)
SSH1120 Những NLCB của CNML II 3(2-1-0-6) SSH1121 + SSH1131 Kinh tế chính trị Mác - Lênin + Chủ nghĩa xã hội khoa học 2(2-0-0-4) + 2(2-0-0-4)
SSH1050 Tư tưởng HCM 2(2-0-0-4) SSH1151 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2(2-0-0-4)
           
 


Chú ý: 
- Do tình hình Covid-19 diễn ra khó lường nên nhà trường chỉ mở các lớp của các học phần không có thí nghiệm để sẵn sàng chuyển đổi hình thức giảng dạy trực tuyến khi cần thiết.)

- Lịch thực hành, thực tập, đồ án sinh viên liên hệ Viện chuyên ngành. Kỳ hè sinh viên có tối đa 8 tín chỉ để đăng ký.

- Kỳ hè là kỳ tự nguyện vì vậy sinh viên tham khảo quy định về học phí kỳ hè tại đây