Lịch mở đăng ký lớp kỳ hè 20183

Lịch mở đăng ký học tập kỳ hè 20183


Thời khóa biểu dự kiến các học phần mở kỳ hè xem tại đây (cập nhật ngày 11/06/2019).

Thời gian mở đăng ký tại trang http://dk-sis.hust.edu.vn

Từ 08h00 ngày 23/05/2019 đến 16h00 ngày 08/06/2019: Mở đăng ký chính thức dành cho những bạn đã đăng ký học phần trong kỳ hè.

Từ 08/06/2019 đến 16h00 ngày 28/06/2019: Mở điều chỉnh đăng ký học tập những sinh viên chưa đăng ký học phần có thể chọn mã lớp cần học để đăng ký nếu còn chỗ.

DANH SÁCH CÁC MÃ HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI K62 XEM TẠI ĐÂY

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC THỂ CHẤT K62 XEM TẠI ĐÂY

 

Học phần cũ Học phần thay thế tương đương
Mã HP Tên học phần Thời lượng Mã HP Tên học phần Thời lượng
MI1110 Giải tích I 4(3-2-0-8) MI1111 Giải tích I 4(3-2-0-8)
MI1120 Giải tích II 3(2-2-0-6) MI1121 Giải tích II 3(2-2-0-6)
MI1130 Giải tích III 3(2-2-0-6) MI1131 Giải tích III 3(2-2-0-6)
MI1140 Đại số 4(3-2-0-8) MI1141 Đại số 4(3-2-0-8)
SSH1170 Pháp luật đại cương 2(2-0-0-4) EM1170 Pháp luật đại cương 2(2-0-0-4)
CH1010 Hoá học đại cương 3(2-1-1-6) CH1017 Hoá học 3(2-1-1-6)
CH1011 Hóa học đại cương 2(2-1-0-4) CH1017 Hoá học 3(2-1-1-6)
IT3541 Kỹ thuật lập trình 3(3-1-0-6) IT3040 Kỹ thuật lập trình 2(2-1-0-4)
IT3600 Lập trình hướng đối tượng 3(3-0-1-6) IT3100 Lập trình hướng đối tượng 2(2-1-0-4)
ME2041 Cơ học kỹ thuật 1 2(2-1-0-4) ME2215 Cơ học kỹ thuật 1 2(2-1-0-3)
ME3021 Cơ học kỹ thuật II 2(2-1-0-4) ME3011 Cơ học kỹ thuật 2 2(2-1-0-4)
ME3108 Cơ học kỹ thuật II 2(2-1-0-4) ME3011 Cơ học kỹ thuật 2 2(2-1-0-4)
ME2142 Cơ học kỹ thuật 4(3-2-0-8) ME2215 Cơ học kỹ thuật 1 2(2-1-0-3)
ME3011 Cơ học kỹ thuật 2 2(2-1-0-4)


Chú ý: Hiện tại lịch một số học phần chưa có lịch TN của môn học đi kèm, sẽ cập nhật trong lịch TKB sau.

- Lịch Thí nghiệm, thực hành, thực tập, đồ án sinh viên liên hệ Viện chuyên ngành. Kỳ hè sinh viên có tối đa 8 tín chỉ để đăng ký.

- Kỳ hè là kỳ tự nguyện vì vậy sinh viên K61 trở về trước tham khảo quy định về học phí kỳ hè tại đây nhé.
- Kỳ hè là kỳ tự nguyện vì vậy sinh viên K62 tham khảo quy định về học phí kỳ hè tại đây.
- Kỳ hè là kỳ tự nguyện vì vậy sinh viên K63 tham khảo quy định về học phí kỳ hè tại đây
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn