Quyết định phân lớp Tiếng Anh cho SV khoá K62 và miễn tiếng anh cho SV chương trình tiên tiến năm 2017-2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số:   143A  /QĐ-ĐHBK-ĐTĐH

Hà Nội, ngày  25   tháng  08   năm 2017

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc xếp lớp Tiếng Anh cho sinh viên khóa 62 và miễn tiếng Anh cho sinh viên chương trình Tiên tiến năm học 2017-2018

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Căn cứ “Điều lệ các trường Đại học” ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường đại học trực thuộc;
Căn cứ vào tờ trình số 354/Ttr-ĐHBKHN-VNN ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Viện Ngoại ngữ về việc xếp lớp các lớp Tiếng Anh khối Kỹ thuật và Chương trình tiên tiến đối với sinh viên Khóa 62;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo đại học,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sinh viên khóa 62 được xếp lớp học Tiếng Anh dựa trên kết quả thi môn Tiếng Anh của kỳ thi THPT Quốc gia 2017 như sau:
1.      Sinh viên học hệ đại học đại trà:
Điểm thi Tiếng Anh Học phần cần học Mã học phần
Từ 0 ÷ 5.4 Tiếng Anh 1 FL1100
Từ 5.6 ÷ 7.4 Tiếng Anh 2 FL1101
Lớn hơn 7.4 Được miễn học các học phần Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2.
 
2.      Sinh viên học Chương trình đào tạo Tài năng hoặc Kỹ sư Chất lượng cao PFIEV:
Điểm thi Tiếng Anh Học phần cần học Mã học phần
Từ 0 ÷ 5.0 LIFE1 FL1105
Từ 5.2 ÷ 7.0 LIFE2 FL1106
Từ 7.2 ÷ 8.0 LIFE3 FL1107
Từ 8.2 ÷ 8.8 LIFE4 FL1108
 
  
3.      Sinh viên học Chương trình tiên tiến:
          (a) Miễn học các học phần tiếng Anh của năm thứ nhất trong chương trình đào tạo với các sinh viên đã đạt một trong các chứng chỉ quốc tế như sau:
Loại chứng chỉ IELTS TOEFL IBT TOEIC Cambridge CEFR
Điểm/Hạng tối thiểu 5.0 59 550 FCE B2
 
Các chứng chỉ này phải còn hạn tính tới ngày nhập học (2 năm kể từ ngày thi).
          (b) Sinh viên có thể đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội với hình thức thi TOEIC. Căn cứ theo kết quả thi TOEIC, áp dụng phân loại như sau:
Điểm TOEIC Học phần được miễn Ghi chú
≥ 550 điểm -          Nghe 1 (FL1017)
-          Đọc 1   (FL1018)
Điểm số của các học phần miễn được qui đổi theo qui định trong mục (d), phần 3 của Điều 1.
< 550 điểm Không được miễn Sinh viên phải học đầy đủ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo.
 
Sinh viên được phép học và thi các học phần tiếng Anh nói trên (Nghe 1 và Đọc 1) khi không muốn sử dụng ưu tiên miễn học phần.
          (c) Sinh viên không thuộc diện qui định trong các mục (a) và (b) phải học đầy đủ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo.
          (d) Qui định về qui đổi điểm với các học phần Nghe 1 (FL1017) và Đọc 1 (FL1018) khi được miễn học như sau:
Điểm TOEIC Điểm qui đổi theo thang 10
Từ 550 ÷ 630 8.0
Từ 635 ÷ 700 8.5
Từ 705 ÷ 750 9.0
Từ 755 ÷ 795 9.5
Từ 800 ÷ 990 10
 
Điều 2. Các Ông, Bà Trưởng phòng Đào tạo đại học, Viện trưởng Viện Ngoại ngữ và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.      
     
    KT. HIỆU TRƯỞNG
 
    PGS.Trần Văn Tớp
(đã ký)


Các bạn sinh viên K62 đã có chứng chỉ tiếng anh Quốc tế theo QĐ này phải bổ sung trực tiếp tại phòng C1-201 (gặp cô Hương) để nộp. Hạn nộp đến 16h00 ngày 31/08/2017
 
Tải bản pdf tại đây.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn