DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG TOYOTA NĂM HỌC 2015-2016

Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên nhận Học bổng Toyota năm 2015. 

Lễ trao học bổng sẽ được thông báo trong thời gian tới trên trang CTSV. Đề nghị sinh viên chú ý theo dõi.
 
TT SHSV Họ và tên Giới tính Ngày sinh Năm thứ Lớp
1 20110393 Đinh Gia Khánh Nam 23/08/1993 5 KT Cơ điện tử 1-K56
2 20110520 Nguyễn Văn Minh Nam 24/04/1993 5 KT Cơ điện tử 1-K56
3 20110268 Nguyễn Thanh Hải Nam 15/03/1993 5 KT Cơ điện tử 2-K56
4 20110834 Vũ Khánh Thiện Nam 23/02/1993 5 KT Cơ điện tử 2-K56
5 20110781 Dương Quốc Thắng Nam 13/08/1993 5 KT Cơ khí động lực 1-K56
6 20110805 Đào Huy Thương Nam 13/01/1993 5 KT Cơ khí động lực 2-K56
7 20110671 Nguyễn Văn Sỹ Nam 15/07/1993 5 Kỹ thuật hàng không-K56
8 20113414 Lê Quỳnh Trang Nam 07/02/1993 5 Kỹ thuật hàng không-K56
9 20113456 Phạm Kỳ Ước Nam 02/03/1993 5 Kỹ thuật môi trường 2-K56