Quy trình ký hợp đồng và thẩm định nội dung giáo trình

Quy Trình ký hợp đồng và thẩm định nội dung giáo trình

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Mục đích: hướng dẫn các thủ tục ký hợp đồng xây dựng giáo trình giữa Trường và tác giả/ban biên soạn, các thủ tục thẩm định nội dung, hình thức của bản thảo giáo trình trước khi quyết định xuất bản.

- Phạm vi: Phòng ĐTĐH, các Khoa/Viện, các tác giả/ban biên soạn

II. ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT VÀ TÀI LIỆU VIỆN DẪN

1. Định nghĩa (không có)

2. Từ viết tắt (nếu có)

- BGH: Ban giám hiệu

- ĐTĐH: Phòng Đào tạo Đại học

- HĐTĐ: hội đồng thẩm định

- BM: Biểu mẫu

3. Tài liệu viện dẫn

- Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

- Bảng kê các văn bản pháp luật liên quan (tài liệu bên ngoài): Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định và sử dụng giáo trình giáo dục đại học, ban hành kèm theo thông tư số: 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 1 năm 2011 của Bộ GD&ĐT.

- Bảng kê các văn bản do nhà trường ban hành (tài liệu nội bộ): Quyết định số 568/QĐ-ĐHBK-ĐTĐH ngày 05 tháng 05 năm 2011 về việc ban hành Quy định về công tác giáo trình đại học, cao đẳng.

 

III. NỘI DUNG

TT

Trách nhiệm

Nội dung công việc

Biểu mẫu

 

ĐTĐH

Làm hợp đồng biên soạn giáo trình với Ban biên soạn (đối với những giáo trình đã được đưa vào kế hoạch xuất bản), trình BGH ký duyệt.

BM6.2.1 (Hợp đồng)

 

Ban biên soạn

Viết giáo trình và nộp bản thảo cho ĐTĐH theo thời hạn đã ghi trong hợp đồng.

 
 

Khoa/Viện

Đề xuất danh sách hội đồng thẩm định nội dung giáo trình sau khi có yêu cầu của ĐTĐH và chuyển cho ĐTĐH trình BGH phê duyệt.

BM6.2.3

 

ĐTĐH

Làm quyết định thành lập HĐTĐ, trình BGH phê duyệt (trong vòng 1 tuần sau khi nhận được danh sách HĐTĐ từ các Khoa/Viện)

BM6.2.4

 

HĐTĐ

Tiến hành các công việc thẩm định nội dung giáo trình; báo cáo kết quả cho ĐTĐH và gửi yêu cầu chỉnh sửa (nếu có) cho Ban biên soạn.

BM6.2.5

 

Ban biên soạn

Chỉnh sửa bản thảo giáo trình (theo đề xuất của HĐTĐ); nộp lại bản thảo đã chỉnh sửa kèm theo xác nhận của HĐTĐ về việc đã chỉnh sửa bản thảo cho ĐTĐH.

BM6.2.6

 

ĐTĐH

- Làm thanh lý hợp đồng, trình BGH ký duyệt

- Chuyển bản thảo và phiếu đề nghị XB cho NXB

BM6.2.2 (Thanh lý HĐ)

BM6.2.7 (Xuất bản)

 

IV. BIỂU MẪU ÁP DỤNG

TT

Tên biểu mẫu

Nơi lưu

Thời gian lưu

BM6.2.1

Hợp đồng biên soạn giáo trình

ĐTĐH

Lâu dài

BM6.2.2

Thanh lý Hợp đồng biên soạn giáo trình

ĐTĐH

Lâu dài

BM6.2.3

Đề xuất danh sách HĐTĐ

ĐTĐH

Khoa/Viện

2 năm

BM6.2.4

QĐ thành lập HĐTĐ

ĐTĐH

Lâu dài

BM6.2.5

Biên bản thẩm định giáo trình

ĐTĐH

Lâu dài

BM6.2.6

Xác nhận v/v chỉnh sửa dự thảo giáo trình

ĐTĐH

Khoa/Viện

2 năm

BM6.2.7

Phiếu đề nghị xuất bản giáo trình

ĐTĐH

2 năm