Quy trình về việc đính chính, sửa sai điểm thi

QUY TRÌNH CÔNG TÁC ĐÍNH CHÍNH ĐIỂM THI
1. Trường hợp giáo viên (Bộ môn, Khoa, Viện) vào điểm sai (
Biểu mẫu xem tại đây)
Giáo viên phụ trách việc vào điểm cần chuẩn bị các giấy tờ sau và gửi Phòng ĐTĐH :
- Tờ trình gửi Phòng ĐT trong đó ghi đầy đủ các thông tin sau: họ tên và số hiệu sinh viên, lớp, môn thi, mã học phần, kỳ học, ngày thi, điểm cũ, điểm mới. Tờ trình phải có chữ ký của người viết, 2 cán bộ chấm thi và xác nhận của Khoa, Viên.
- 1 bản Phô tô bài thi của sinh viên và có bản gốc để đối chiếu.
2. Trường hợp điểm thi thay đổi sau khi phúc tra (
Biểu mẫu xem tại đây)
Khi sinh viên có đơn phúc tra gửi Bộ môn, Khoa, Viện, các đơn vị có trách nhiệm chấm lại bài thi của sinh viên. Nếu điểm thi thay đổi, đề nghị các đơn vị thực hiện việc sửa chữa như sau:
2.1 Nếu chưa nộp điểm lên Phòng ĐT
- Không được sửa điểm trong bảng điểm
- Lập bảng ghi điểm phúc tra theo mẫu của bảng điểm do Phòng ĐT cấp, cho điểm lại kèm theo đầy đủ chữ ký giống như bảng điểm chính thức.
- Nộp 1 bản phô tô bài thi của SV có chữ ký của hội đồng chấm phúc tra, mang theo bản chính để đối chiếu.
- Nộp 1 bản phô tô đơn xin phúc tra của SV
- Nộp lại cả bảng điểm chính thức và bảng điểm phúc tra.
3.2 Đã nộp điểm lên Phòng ĐT
- Làm tờ trình gửi Phòng ĐT đề nghị sửa điểm, có xác nhận của Khoa, Viện.
- Nộp 1 bản phô tô bài thi đã chấm lại của SV, có chữ ký của GV chấm và 1 GV khác trong đơn vị, đồng thời mang bản gốc để đối chiếu.
- Nộp 1 bản phô tô đơn xin phúc tra của SV
- Nộp biên bản chấm phúc tra có đầy đủ chữ ký
Chú ý:
1) Đối với xử lý ở mục 1 và 2, nếu quá 15 ngày sau khi các đơn vị nộp điểm lên Phòng ĐT, Phòng không nhận sửa điểm.
2) Sau 5 ngày kể từ khi Phòng ĐT chấp nhận đề nghị sửa điểm, nếu điểm thi của SV chưa được cập nhật đề nghị các đơn vị có ý kiến phản hồi về Phòng.
                                                                                                          PHÒNG ĐÀO TẠO