Kiểm tra thông tin cấp bằng đối với sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2023-1B

Kiểm tra thông tin cấp bằng đối với sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2023-1B

Ban Đào tạo thông báo tới các bạn sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2023-1B
Thực hiện kiểm tra thông tin: 
Kiểm tra thông tin cá nhân trong file đính kèm ở link bên dưới, nơi sinh căn cứ theo giấy khai sinh. 
                                                            
Thời gian sinh viên phản hồi thông tin cá nhân đến 16h00 ngày 24/03/2024.
Nếu sinh viên có sai thông tin về ngày sinh, nơi sinh cần gửi bản thông tin chỉnh sửa (
Mẫu đơn tại đây) và kèm theo bản scan của giấy khai sinh, gửi tới cô Sơn (email: son.nguyenthanh1@hust.edu.vn).

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP KỲ 20231B (cập nhật ngày 05.04.2024) THÀNH CÔNG XEM TẠI ĐÂY


                                                            BAN ĐÀO TẠO.