Thông báo điều chỉnh cách đánh giá kết quả học tập các học phần thuộc khối kiến thức Giáo dục quốc phòng và an ninh

Thông báo điều chỉnh cách đánh giá kết quả học tập các học phần thuộc khối kiến thức Giáo dục quốc phòng và an ninh
 
Phòng Đào tạo thông báo kể từ học kỳ 1 năm học 2023-2024 các học phần thuộc khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng và an ninh sẽ được đánh giá là ĐẠT nếu điểm học phần đạt từ mức D+ trở lên.
Phương thức đánh giá này không áp dụng với các học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh mà sinh viên đã tích lũy ở các kỳ trước đó.
PHÒNG ĐÀO TẠO