Kiểm tra thông tin cá nhân tại kỳ 2022.2

Phòng Đào tạo thông báo tới các bạn sinh viên đang hoàn thành ĐATN tại kỳ 20222 và đã hoàn thành ĐATN
Thực hiện kiểm tra thông tin: 
Kiểm tra thông tin cá nhân trong file đính kèm ở link bên dưới, nơi sinh căn cứ theo giấy khai sinh. 
                                                            
Thời gian sinh viên phản hồi thông tin cá nhân đến 17h00 ngày 30/06/2023.
Nếu sinh viên có sai thông tin về ngày sinh, nơi sinh cần gửi bản thông tin chỉnh sửa (
Mẫu đơn tại đây) và kèm theo bản scan của giấy khai sinh, gửi tới cô Sơn (email: son.nguyenthanh1@hust.edu.vn).

DANH SÁCH SINH VIÊN KIỂM TRA THÔNG TIN KỲ 20222 (cập nhật ngày 14.06.2023) XEM TẠI ĐÂY


                                                             PHÒNG ĐÀO TẠO.