Tra cứu xét học bổng khuyến khích học tập và gửi thắc mắc

1) Sinh viên đăng nhập Hệ thống Quản lý đào tạo (sử dụng tài khoản Office 365): https://qldt.hust.edu.vn/
2) Chọn “Học bổng” rồi chọn “Điều kiện xét học bổng KKHT” để xem kết quả:3) Khi bấm chọn sẽ hiện ra bảng tổng hợp các tiêu chí xét học bổng khuyến khích học tập kỳ hiện tại của sinh viên:
Trong bảng kết quả sẽ có các mục để điền Số tài khoản nhận tiền học bổng nếu được Hội đồng xét duyệt.
Ngoài ra còn có mục để điền các thắc mắc về điều kiện xét học bổng hoặc tài khoản nhận học bổng, sinh viên sẽ điền trực tiếp và ô thắc mắc đó:
4) Sau đó bước cuối cùng là bấm bút “LƯU” để gửi thông tin lên hệ thống