Quy định mức học phí các khóa đại học chính qui và sau đại học năm học 2022-2023

THÔNG BÁO MỨC HỌC PHÍ CÁC KHÓA ĐẠI HỌC CHÍNH QUI VÀ SAU ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2022-2023

-  Mức học phí đào tạo đại học chính quy, đào tạo cấp bằng đại học cho người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy không thay đổi so với mức học phí của chương trình đào tạo tương ứng đã áp dụng trong năm học 2021-2022.

- Mức học phí đào tạo đại học chính quy, đào tạo cấp bằng đại học cho người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy đối với sinh viên Khóa 67 (nhập học trong năm 2022) bằng mức học phí của chương trình đào tạo tương ứng đối với Khóa 66 (nhập học trong năm 2021).

- Mức học phí đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ không thay đổi so với mức học phí của chương trình đào tạo tương ứng được áp dụng trong năm học 2021-2022.

- Mức học phí đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đối với khóa mới nhập học trong năm học 2022-2023 bằng mức học phí của chương trình đào tạo tương ứng đối với khóa nhập học trong năm học 2021-2022.


Quy định về mức học phí năm học 2021-2022 xem chi tiết tại đây