Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp


Đợt đăng ký xét tốt nghiệp 2022.1B có số lượng đăng ký tăng nhiều so với các đợt cùng kỳ trước, một trong các lý do là Phòng Đào tạo đã cố gắng tiếp nhận cả các đăng ký bổ sung. Do số lượng đăng ký lớn nên khối lượng công việc cần xử lý tăng cao, các phôi mẫu văn bằng cũng cần điều chỉnh và in lại khi chuyển từ Trường ĐHBK Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời do số ngày nghỉ lễ kéo dài nên thời gian tổ chức nhận bằng tốt nghiệp sẽ được điều chỉnh. 

Thông tin chi tiết như sau: 

+ Thời gian phát tổ chức lễ trao bằng theo kế hoạch (cũ): từ ngày 13 tháng 5 năm 2023 

+ Thời gian tổ chức lễ trao bằng được điều chỉnh (áp dụng cho các đợt 2021.3, 2022.1A, 2022.1B): tổ chức trong hai là ngày 27 và 28 tháng 5 năm 2023 (kế hoạch chi tiết sẽ có thông báo sau). 

Trong khoảng thời gian từ ngày 13-26/5/2023 các sinh viên có nhu cầu nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời có thể đăng ký và nhận tại Phòng Đào tạo. 

Hướng dẫn đăng ký nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời có trong mục Sổ tay trên Cổng thông tin sinh viên (mục số 39 trong bảng): 

https://sv-ctt.hust.edu.vn/#/so-tay-sv/69/phong-dao-tao-huong-dan-thu-tuc-bieu-mau-thac-mac-ve-hoc-tap-hoc-phi 

PHÒNG ĐÀO TẠO