Thông báo về việc thực hiện đeo thẻ sinh viên

  • Căn cứ Quyết định số 4121/QĐ-ĐHBK ngày 31/10/2022 về việc thực hành Quy tắc văn hoá giao tiếp trong Nhà trường và môi trường mạng;
  • Thực hiện Kế hoạch số 791/KH-ĐHBK về việc “Triển khai quy tắc văn hóa giao tiếp trong Nhà trường và môi trường mạng cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023” ngày 03 tháng 04 năm 2023;
  • Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác trật tự an ninh trường học và góp phần xây dựng hình ảnh và thương hiệu nhà trường.

Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo toàn thể sinh viên khi thực hiện các hoạt động tại Đại học cần thực hiện nghiêm túc quy định về đeo thẻ sinh viên. Từ ngày 01/05/2023, Phòng Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Phòng An ninh, bảo vệ của Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đeo thẻ.

Tổ bảo vệ (bao gồm bộ phận an ninh, bảo vệ, đội xung kích giảng đường) có quyền từ chối, không cho sinh viên không đeo thẻ sinh viên vào khuôn viên trường. Trong trường hợp sinh viên không đeo thẻ sinh viên khi vào trường, không tuân thủ hướng dẫn của tổ bảo vệ, sẽ bị xử lý theo quy chế Công tác Sinh viên.

Đề nghị các Thầy cô Giảng viên, Cán bộ quản lý lớp, cán bộ Đoàn – Hội nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm việc đeo thẻ theo Quy định của trường; Sinh viên toàn trường thực hiện nghiêm thông báo này./.