Thông báo về việc rà soát, xử lý kết quả rèn luyện học kỳ 2022.1 và thực hiện quy định đánh giá kết quả sinh viên trong học kỳ 2022.2

  • Thực hiện quy định tại Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT, của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 12/8/2015 về việc Ban hành “Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy”;
  • Thực hiện Quy định tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa ban hành ngày 26/6/2017;
  • Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid – 19, kết quả rèn luyện của sinh viên trong học kỳ 2021.2 và tình hình sinh viên tham gia hoạt động rèn luyện trong học kỳ 2022.1.

Phòng Công tác Sinh viên thông báo tới toàn bộ sinh viên đang học tập như sau:

  • Từ học kỳ 2022.2 Hội đồng đánh giá rèn luyện cấp trường sẽ họp, lập danh sách sinh viên thuộc khoản 5 điều 14 của Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT và thực hiện theo quy định (Tham khảo Thông tư https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-16-2015-TT-BGDDT-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-nguoi-duoc-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-chinh-quy-287375.aspx). Hội đồng xem xét sẽ dựa vào kết quả rèn luyện của sinh viên trong 02 học kỳ 2021.2 và 2022.1.
  • Các sinh viên, có nguy cơ xếp loại rèn luyện yếu, kém trong 02 kỳ liên tiếp, sẽ phải tham gia các hoạt động để cải thiện ý thức, kết quả rèn luyện để tránh bị hạn chế học tập theo quy định. Hoạt động cải thiện là các khóa đào tạo kỹ năng mềm về: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng giải quyết vấn đề,...
  • Bên cạnh đó, Giáo viên chủ nhiệm sẽ gửi kết quả học tập và rèn luyện về nhà với các sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện là yếu, kém.

Để việc học tập và rèn luyện không bị gián đoạn, các bạn cần: