Thông báo về kết quả đăng ký thi bù cùng với kỳ 2022.1

Thông báo về kết quả đăng ký thi bù cùng với kỳ 2022.1
 
Phòng Đào tạo đã xử lý các dữ liệu đăng ký thi bù cùng với kỳ 2022.1, các em chú ý theo dõi các thông tin sau đây:
 
1. Các em sinh viên xem phần thông tin xử lý của Phòng Đào tạo để dự thi đúng lịch.

2. Dữ liệu được xử lý theo nhiều đợt căn cứ theo thứ tự đăng ký thi bù qua MS Form.

3. Các trường hợp đăng ký sai dữ liệu cần phải đăng ký lại trên MS Form để được xử lý vào đợt sau nếu còn kịp thời gian.

4. Kết quả xử lý dữ liệu đăng ký thi bù (sẽ cập nhật theo từng đợt):