Lịch thi bù các môn GDQP kỳ 20221

Thông báo về lịch thi bù các học phần ANQP kỳ 20221: 
 
Sinh viên đã đăng ký thi lại các học phần ANQP thi theo lịch như sau: 
  • Các học phần MIL1110 - Đường lối quân sự:  thi sáng thứ 7 ngày 26/2 tại D9-501 lúc 7h30. 
  • Các học phần MIL1120 - Công tác quốc phòng: thi sáng thứ 7 ngày 26/2 tại D9-501 lúc 7h30
  • Các học phần MIL1130 - Quân sự chung - thi: chiều thứ 6 ngày 25/2, kíp 2, tại B6 201 ký túc xá. 
Danh sách sinh viên đăng ký và đủ điều kiện thi bù xem tại đây

Mọi câu hỏi liên quan đến thi xin liên hệ với cô Giang: giang.nguyenthiha@hust.edu.vn. 
 
Phòng Đào tạo - Khoa ANQP