Quy định về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội áp dụng từ Học kỳ 1 năm học 2022-2023

Xem chi tiết: tại đây