Lịch tiếp nhận trở lại học từ kỳ hè 20213 và học kỳ 1 năm 2022-2023 (20221)

Phòng Đào tạo  tiếp nhận sinh viên vào học tiếp từ kỳ hè 20213 và kỳ 1 năm học 2022-2023 (20221) như sau:

 Sinh viên đào tạo theo tín chỉ (học cùng K60,K61,62,63,64,65,66):

1/  Thời gian nhận hồ sơ: 
Vào học tiếp từ kỳ hè 20213: từ 13/06/2022 đến 16/07/2022.
Vào học tiếp từ kỳ 1 năm học 2022-2023 (20221): từ 13/06/2022 đến 15/08/2022

- SV đăng ký lớp học trong đợt đăng ký điều chỉnh , online trên trang http://dk-sis.hust.edu.vn  ( không cần đăng ký học phần ).

2/  Hồ sơ gồm :

 + Quyết định nghỉ học dài hạn (nhận tại phòng C1-202A) bàn số 6 gặp chuyên viên Nguyễn Kim Huệ

 + Đơn xin tiếp nhận trở lại học trong mục "Biểu mẫu" trên trang :http://ctt-daotao.hust.edu.vn (tại đây)

 + Xác nhận của Công an nơi thường trú, tạm trú về việc không vi phạm pháp luật.

 + Xác nhận của Y tế Trường đủ sức khỏe học tiếp ( nếu nghỉ vì lý do sức khỏe).

 + Xác nhận của bố mẹ và Phường xã (nếu nghỉ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn).
Nơi nhận đơn: bàn 6 phòng Đào tạo (C1-202A) gặp chuyên viên Nguyễn Kim Huệ

 Ghi chú :

Sinh viên làm thủ tục nhập học theo đúng lịch trên để kịp thời đăng ký lớp học cho kỳ hè 20213 hoặc kỳ 1 năm học 2022-2023 (20221)

 

 Ngày  13  tháng  06  năm 2022

                                                                        PHÒNG ĐÀO TẠO