Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu tính chất nhạy khí của vật liệu nano ô-xít sắt sử dụng vi cân tinh thể thạch anh - NCS Nguyễn Thành Vinh

Ngày đăng: 15/12/2021
Tên luận án: Nghiên cứu tính chất nhạy khí của vật liệu nano ô-xít sắt sử dụng vi cân tinh thể thạch anh
Ngành: Khoa học vật liệu                                              Mã số: 9440122
Nghiên cứu sinh:              NGUYỄN THÀNH VINH
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. PGS.TS. Nguyễn Văn Quy
                                               2. GS. TS. Lê Anh Tuấn
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Nghiên cứu đã chỉ ra cấu trúc tinh thể γ-Fe2O3 là phù hợp với cảm biến khí kiểu thay đổi khối lượng để phát hiện khí SO2 ở nhiệt độ phòng.
2. Đã làm rõ sự ảnh hưởng của nồng độ ion [Fe3+] trong muối tiền chất chế tạo vật liệu nano γ-Fe2O3 đến sự tăng cường các đặc trưng nhạy khí SO2.
3. Chỉ ra sự ảnh hưởng của khí CO ở nồng độ cao làm thay đổi tính chất nhạy khí của vật liệu α-FeOOH.
4. Đề xuất được cơ chế nhạy khí SO2, CO của cảm biến QCM phủ vật liệu nano ô-xit sắt.
Nguyễn Thành Vinh.rar