Quy định về việc quản lý và xét, cấp học bổng Trần Đại Nghĩa cho sinh viên Trường ĐHBKHN

Xem chi tiết và tải về: tại đây