Hướng dẫn đăng kí học bổng Vallet năm 2021 (bổ sung)

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19, nhà trường đã thống nhất với Hội đồng xét chọn học bổng Vallet về việc xác nhận bảng điểm và đơn đăng kí học bổng của sinh viên như sau:

1. Về việc xin cấp và xác nhận bảng điểm: sinh viên thực hiện theo hướng dẫn ở đây: https://ctt.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=38071.
2. Về việc xác nhận đơn đăng kí học bổng:
- Sinh viên hoàn thành đơn, nộp đầy đủ cho Hội đồng xét tuyển như yêu cầu, không cần xác nhận của nhà trường.
- Sinh viên điền thông tin vào form đăng kí này để nhà trường năm được danh sách sinh viên đã đăng kí học bổng Vallet và gửi bản mềm theo hướng dẫn.
- Link form đăng ký: https://forms.office.com/r/Nyti9zkW0q.
- Nhà trường sẽ xác nhận và gửi thông tin đến Hội đồng xét chọn học bổng Vallet 2021.
- Hạn hoàn thành form đăng ký: hết ngày 20/09/2021.