Ngày đăng: 18/05/2021
Tên luận án: Nghiên cứu tổng hợp hệ xúc tác CuO/Co3O4 trên một số chất mang để oxi hóa hơi dung môi hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) ở nhiệt độ thấp
Ngành: Kỹ thuật Môi trường                   Mã số: 9520320
Nghiên cứu sinh: Ngô Quốc Khánh
Người hướng dẫn khoa học:
      1. PGS. TS. Vũ Đức Thảo
     2. GS. TS. Lê Minh Thắng.
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1.         Áp dụng thành công phương pháp muối nóng chảy trong tổng hợp xúc tác đa oxit Co-Cu/ than hoạt tính, silica gel và MCM-41.
2.         Xúc tác có khả năng oxi hóa mêtan và toluene với hiệu xuất cao tại điều kiện thí nghiệm có thể áp dụng trong việc xử lý VOCs nhằm bảo vệ môi trường.
3.         Xúc tác SS-M10Co được xác định có hoạt tính cao nhất với mêtan với độ chuyển hóa 93,5% tại 450oC. Xúc tác WI-AC5Co5Cu có thể oxi hóa hoàn toàn toluen tại nhiệt độ 180oC trong quá trình nhả hấp phụ. Xúc tác với thành phần 3% Co và 7% Cu trên chất mang MCM-41 có thể oxi hóa hoàn toàn toluen tại 400oC.

Name of dissertation: Low temperature catalytic oxidation of volatile organic compounds (VOCs) over the catalysts of CuO-Co3O4 on supports
Major: Environmental engineering                                  Code No: 9520320
Name of PhD. Student: Ngo Quoc Khanh
Advisors:                                  1. Assoc. Prof. Dr. Vu Duc Thao
                                         2. Prof. Dr. Le Minh Thang
Training Institution: Hanoi University of Science and Technology
Summary of new contributions of the Dissertation
1.         Successfully synthesize the catalyst of bimetallic oxides on several supports (Activated carbon, Silica gel and MCM-41,) by applying the solid-solid blending method.
2.         These catalysts oxidize methane and toluene with high catalytic activities at experimental conditions leading to potential application for environmental protection.
3.         The catalyst of SS-M10Co is recorded as the highest catalytic activity with methane with the conversion of 93,5% at 450oC. The catalyst of WI-AC5Co5Cu can completely oxidize toluene in desorption process at 180oC. The catalyst with 3% cobalt and 7% copper on MCM-41 can totally oxidize toluene in direct oxidation at 400oC.


Ngô Quốc Khánh.rar                                                                             
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn