Quy định về phân loại trình độ đầu vào và chương trình học, chuẩn ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy từ năm 2020

Thông tin chi tiết quy định xem tại đây