Luận án tiến sĩ: Dạy học đảo ngược định hướng phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên ngành kỹ thuật điện tử - Nguyễn Quốc Vũ

Ngày đăng: 22/12/2020
Tên luận án: Dạy học đảo ngược định hướng phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên ngành kỹ thuật điện tử
Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học.       Mã số: 9140110
Nghiên cứu sinh: NGUYỄN QUỐC VŨ
Người hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. NGÔ TỨ THÀNH
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Luận án đã có những đóng góp mới về cơ sở lý luận và thực tiễn về dạy học đảo ngược định hướng phát triển năng lực sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng dạy học cho sinh viên ngành kỹ thuật điện tử ở các trường đại học kỹ thuật, công nghệ.
 
* Về lý luận:
1. Góp phần bổ sung vào lý luận dạy học trong dạy học đảo ngược định hướng phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên ngành kỹ thuật điện tử.
2. Làm sáng tỏ cơ sở khoa học và thực tiễn, các khái niệm về dạy học đảo ngược định hướng phát triển năng lực sáng tạo.
3. Đề xuất xây dựng quy trình và các biện pháp triển khai ứng dụng mô hình dạy học đảo ngược môn “kỹ thuật số” định hướng phát triển năng lực sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học môn kỹ thuật số trong quá trình đào tạo cho sinh viên ngành kỹ thuật điện tử hệ đại học.
 
* Về thực tiễn:
1. Đề xuất quy trình và 6 biện pháp tổ chức dạy học môn Kỹ thuật số trong LHĐN theo hướng phát triển năng lực sáng tạo.
2. Kiểm nghiệm tính khả thi của biện pháp đã đề xuất.
 
NGUYỄN QUỐC VŨ.rar

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn