Luận án tiến sĩ: Tái định danh trong hệ thống camera giám sát tự động - NCS Nguyễn Thúy Bình

Ngày đăng: 02/12/2020
Tên luận án: Tái định danh trong hệ thống camera giám sát tự động
Ngành: Kỹ thuật điện tử                                                 Mã số: 9520203
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thúy Bình
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. PGS.TS. Phạm Ngọc Nam
                                              2. PGS. TS. Lê Thị Lan
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
  1. Đề xuất một phương pháp hiệu quả cho bài toán tái định danh dựa trên nhiều thể hiện thông qua việc lựa chọn khung hình đại diện từ chuỗi ảnh dựa trên chu kỳ bước chân và tổng hợp đặc trưng nhằm giảm thời gian tính toán và tài nguyên bộ nhớ. Trong phương pháp được đề xuất, thay vì phải sử dụng toàn bộ khung hình của một người, 4 khung đại diện hoặc các khung hình thuộc một chu kỳ chuyển động của một người sẽ được sử dụng. Điều này làm giảm đáng kể thời gian tính toán cũng như tiết kiệm tài nguyên bộ nhớ nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác tái định danh. 
  2. Đề xuất chiến lược kết hợp đặc trưng cho bài toán tái định danh và thử nghiệm trong cả hai ngữ cảnh của tái định danh. Trong ngữ cảnh thứ nhất, những người trong tập kiểm thử đã xuất hiện trong tập huấn luyện. Bài toán tái định danh được định nghĩa như một bài toán tìm kiếm thông tin, khi đó danh tính của một người cần truy vấn được xác định bởi xác suất mà hình ảnh của người đó thuộc vào các mô hình đã được huấn luyện từ trước. Trong ngữ cảnh, tập huấn luyện và tập kiểm thử hoàn toàn khác nhau. NCS đề xuất tích hợp chiến lược kết hợp đặc trưng vào phương pháp đã được đề xuất trong đóng góp thứ nhất nhằm nâng cao hiệu năng của tái định danh. Ngoài việc kết hợp các đặc trưng với các trọng số bằng nhau, các trọng số được học một cách thích nghi đối với từng truy vấn.
 
 
Name of dissertation: Person re-identification in a surveillance camera network
Major: Electronics engineering                                       Code No: 9520203
Name of PhD. Student: Nguyen Thuy Binh
Advisors:                                  1. Assoc.Prof.  Pham Ngoc Nam
                                         2. Assoc.Prof. Le Thi Lan
Training Institution: Hanoi University of Science and Technology
 
Summary of new contributions of the Dissertation
  1. An effective method for multi-shot person re-identification through representative frame selection and temporal feature pooling is proposed. In the proposed method, instead of using all images, representative frames are extracted and used for person representation. Two types of representative frames that are frames within a walking cycle and four key frames of a walking cycle are considered in this work.
  1. Different late fusion schemes are proposed for both settings of multi-shot person ReID. In the first setting, person ReID is treated as information retrieval problem, in which the identity of the given query person is determined through the probability of his/her images belonging to each of trained appearance models. In the second setting, a combination of metric learning and fusion scheme is proposed to improve the person ReID accuracy.  Beside using equal weights, query-adaptive weights are also examined. A larger weight will be assigned to a more effective feature for the given query image.
 
Nguyễn Thúy Bình.rar

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn