Quy định về việc quản lý hoạt động câu lạc bộ sinh viên thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện, phát triển sở thích, năng khiếu và các kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn trong thực tiễn. Quy định này quy định về công tác quản lý hoạt động của các câu lạc bộ sinh viên thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, bao gồm: mục đích, yêu cầu, nguyên tắc hoạt động; điều kiện, quy trình thành lập, sát nhập và giải thể câu lạc bộ; chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của câu lạc bộ và các đơn vị liên quan; nhiệm vụ và quyền lợi của hội viên; vấn đề tài chính.
Quy định này áp dụng đối với:
            a) Tất cả các câu lạc bộ sinh viên thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;
            b) Các đơn vị, tổ chức quản lý trực tiếp câu lạc bộ sinh viên;
            c) Các đơn vị, tổ chức có liên quan;
            d) Hội viên các câu lạc bộ sinh viên.
Chi tiết: xem tại đây