Mẫu Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp

Từ kỳ 20191 đồ án/ khóa luận tốt nghiệp sẽ được thực hiện theo mẫu như sau:
Chú ý: 
Mẫu đồ án/khóa luận tốt nghiệp áp dụng từ kỳ 2019.1
Phiên bản 1.1: cập nhật thêm hướng dẫn cài đặt căn lề khi in 2 mặt; điều chỉnh cấu trúc trang bìa.