DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ CẢNH CÁO DO CHƯA HOÀN THÀNH HỌC PHÍ HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2015-2016

  • DANH SÁCH SINH VIÊN CẢNH CÁO MỨC 1 DO CHƯA HOÀN THÀNH HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2015 - 2016: Xem tại đây

Danh sách gồm: 28 sinh viên

  • DANH SÁCH SINH VIÊN CẢNH CÁO MỨC 2 DO CHƯA HOÀN THÀNH HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2015 - 2016: Xem tại đây

Danh sách gồm: 119 sinh viên (Áp dụng cho học kỳ I năm học 2016 -2017) 

Sinh viên nhận quyết định cá nhân tại phòng CTCT&CTSV, 103, 104 C1.